18.07.2020

4 yếu tố then chốt trong chiến lược sản phẩm và bài học ấn tượng từ Nike

Sản phẩm được coi là công cụ cạnh tranh cốt lõi và bền vững nhất của doanh nghiệp. Một sản phẩm độc đáo, đặc biệt sẽ thu hút khách hàng, từ đó tăng lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất trên mỗi sản phẩm kinh doanh. Vì vậy, việc lên một chiến lược sản phẩm hiệu quả được coi là mục...

Xem thêm