AIM – Chính Sách Bảo Mật
AIM – PRIVACY POLICY

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên website này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
By visiting or using any of the pages available on this website on which this Privacy Policy or a link to this Privacy Policy appears, you are deemed to agree to the terms of this Privacy Policy. Please review this Privacy Policy carefully prior to visiting or using any such pages or otherwise providing any personal data.

 

Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều III để biết quy trình thực hiện.
If you wish to opt-out of this Privacy Policy, amend or remove any of your personal data in our possession, please refer to Clause III for the required procedure.

I. Thu thập dữ liệu cá nhân/Collection of personal data

Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại (Cố định hoặc di động), địa chỉ thư điện tử, số định danh, quốc tịch, ngày sinh và thông tin thẻ tín dụng.
Personal data to the extent that is defined by the applicable laws refers to data about an individual who can be identified from either that particular data, or from that data and other information which we have or is likely to have access to. Commonly collected personal data of our customers typically includes, amongst other things, name, address, telephone (Landline and mobile) number, email address, identification number, nationality, date of birth and credit card information.

 

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:
Wherever possible, we only collect personal data directly from you. Without limitation, this can occur during or before you:

 

1. đăng ký thông tin để nhận tư vấn về khóa học hoặc các tư vấn khác;
sign up to receive the course advice or other information;

2. mở một tài khoản trên website (Nếu có);
set up an account on the website (If applicable);

3. đặt dịch vụ thông qua website;
place an order for service through the website;

4. cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi qua website;
provide any feedback or complaints with regards to our services through the website;

5. tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (Như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc
participate in any social media offerings (Such as signing up through our Facebook page); and/or

6. tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức.
participate in any marketing activity held by us.

 

Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.
We may also receive personal information about you from other sources if you have given permission for that information to be shared. This may include information from commercially available sources, such as public databases and data aggregators, and information from third parties.

 

Chúng tôi có thể sử dụng thiết bị thu thập dữ liệu như là “cookies” trên các trang hiện có của website để chuyên biệt những trải nghiệm trực tuyến của bạn, hỗ trợ phân tích và đo lường hiệu quả của website. “Cookies” là những tập tin nhỏ được cài đặt trong ổ cứng của bạn mà hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể đề nghị tính năng mà chỉ có sẵn thông qua sử dụng một “cookie”. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Cookies cũng có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin định hướng theo sở thích của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (Nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), trong trường hợp đó bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên website chúng tôi hoặc một số tính năng tương tác trên website của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được.
We may use data collection devices such as “cookies” on certain pages of the website to personalize your online experience, help analyze our website flow and measure promotional effectiveness. “Cookies” are small files placed on your hard drive that assist us in providing our services. We may offer features that are only available through the use of a “cookie”. We also use cookies to reduce the number of times you need to enter your password. Cookies may also help us provide to you information targeted in accordance to your interests. Most browsers automatically accept cookies but you can modify your browser to decline cookies (If your browser permits you to do so), although in such a case you may not be able to access certain features on our website or some interactive features offered on our website may be restricted or rendered inoperable.

 

Website của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (Ví dụ, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng website của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, hoặc những tính năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này.
Our website may allow third parties (For example, analytics firms and business partners) to download cookies to your device. These third parties may use cookies and other technologies to collect non-personal data about your online activities while you are using our website. We have no access to, or control over these cookies, or other features these third parties may use, and the information practices of these third parties are not covered by this Privacy Policy.

II. Sử dụng dữ liệu cá nhân/Use of personal data

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Using your personal data

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Các mục đích đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:
We collect personal data from our existing and prospective customers for various reasons. Without limitation, these purposes include:

 

1. tư vấn về dịch vụ của chúng tôi và các tư vấn khác;
consulting on our services and the others;
2. cải tiến dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi;
improving our services and your experience on our website;
3. phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi;
analyzing the effectiveness of our advertisements, competitions and promotions;
4. điều chỉnh theo thói quen sử dụng website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập website trước đây hay chưa và website nào dẫn bạn tới website;
customising your website experience, as well as evaluating statistics on website activity, such as what time you visited it, whether you have visited it before and what site referred you to it;
5. điều chỉnh website dễ sử dụng hơn và thiết kế website và các sản phẩm, dịch vụ theo sở thích và nhu cầu của bạn;
making the website easier to use and tailoring the website and products, services to your interests and needs;
6. tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp;
marketing and communicating with you in relation to products and services offered by us;
7. gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
sending you information, products or services you have requested;
8. cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường.
improving the quality of our services with market research and surveys.

 

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.
Where we collect personal data for a specific purpose, we will not keep it for longer than is necessary to fulfill that purpose, unless we have to keep it for legitimate business or legal reasons.

 

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
Sharing your personal data

 

Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.
As a general rule, we do not share your personal information with any third party. In the framework of Privacy Policy, we will not sell your personal data to third parties without prior consent unless this is necessary for the terms of the Privacy Policy or we are required to do so under the provisions of law.

 

Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng:
However, you hereby have agreed that:

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài và có thể bao gồm:
We may share your personal information with trusted third parties. Such parties may either be in Vietnam or abroad and may include:

 

1. các đại lý quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi của chúng tôi để giúp chúng tôi đưa ra và phân tích hiệu quả các chương trình quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi;
our advertising, marketing and promotional agencies to help us deliver and analyze the effectiveness of our advertising campaigns and promotions;
2. các bên thứ ba được yêu cầu giao một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, như là dịch vụ giao nhận hoặc dịch vụ bưu điện chuyển sản phẩm, tài liệu cho bạn;
third parties required to deliver a product or service to you, such as a delivery or postal service delivering a product, a document to you;
3. quy định pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin;
law enforcement or government authorities where they have followed due legal process to request us to disclose the information;
4. bên cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn xử lý dữ liệu; hoặc
third party providers of services, such as data processing; or
5. bên cung cấp công cụ phân tích website.
web analytics tool providers.

 

Trong trường hợp mà một bên thứ ba theo hợp đồng với chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.
In situations where a third party under contract with us collects personal data about you, we will require the third party to exercise reasonable care in protecting your information.

III. Điều chỉnh dữ liệu cá nhân/ Ngừng tham gia/Amendments to personal data/ Opt out

Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi chúng tôi. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng gửi email tới contact@aimacademy.vn. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “Bỏ đăng ký nhận thư” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận.
You have a right to access, change and remove the personal data held by us. If you wish to do so, please send an email to contact@aimacademy.vn. You may also decline to receive emails by clicking on “unsubscribe” in any marketing email you receive.

 

Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị chia sẻ giữa các công ty thành viên, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba không liên quan, bạn có thể không đồng ý việc các chia sẻ thông tin bằng cách gửi email tới contact@aimacademy.vn.
If you do not want your personal data to be shared among affiliates, business partners or unrelated third parties, you may opt-out of such information sharing by sending us an email at contact@aimacademy.vn.

IV. Bảo mật/Security

Chúng tôi sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa. Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.
We use reasonable measures to protect your personal data and to store it securely. Where personal information is entered on our website, it is protected through the use of encryption. However, no method of transmission over the internet or method of electronic storage is 100% secure. While security cannot be guaranteed, we strive to protect your personal data and are constantly reviewing and enhancing our security protocols to ensure that your personal data is not subject to unnecessary risks.

V. Quyền sửa đổi chính sách bảo mật này/Rights to amend this privacy policy

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.
We reserve the right to amend this Privacy Policy at any time. If material changes are made to this Privacy Policy, they will be posted on this page and date stamped. We encourage you to review this page periodically in order for you to stay notified of any changes.

 

Việc bạn tiếp tục sử dụng website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.
Your continued use of this website and acceptance of our services after any changes to this Privacy Policy constitutes your consent to any such changes, to the extent such consent is not otherwise provided.