Điều kiện & điều khoản

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng khi truy cập và sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng của Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY. Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng, bạn chấp thuận và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và AIM ACADEMY sẽ không thông báo đến từng khách hàng hoặc đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

Các khái niệm

 • aimacademy.vn (sau đây gọi là “Trang web”)
 • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “AIM ACADEMY”)
 • “Dịch vụ đào tạo đại chúng” là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến các khóa học mở được cung cấp bởi AIM ACADEMY.
 • “Bạn” và/ hoặc “Người dùng” và/ hoặc “Khách hàng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web và/ hoặc các Dịch vụ đào tạo đại chúng.
 • Khóa học hoặc môn học: Là một ngành học hoặc lĩnh vực học, ví dụ môn học Digital Platform Management hoặc môn học Event Management.
 • Lớp học: Là lượt mở của từng môn học, ví dụ khóa Digital Platform Management 01 (DPM01), lớp Event Management 02 (EM02).
 • Buổi học hoặc bài học: Là đơn vị nhỏ nhất trong mỗi khóa/ lớp học, mỗi buổi học kéo dài từ 2.5 giờ đến 3 giờ, ví dụ khóa DPM01 có 08 buổi học.
 • Chương trình: Là tổ hợp nhiều môn học cùng hạng mục, ví dụ chương trình Marketing Management, chương trình Creative Communication, và chương trình Digital Marketing
 • Chứng chỉ
  • Chứng chỉ tiêu chuẩn: Là chứng nhận hoàn thành môn học
  • Chứng chỉ chuyên nghiệp: Là chứng nhận hoàn thành chương trình. Chứng chỉ này được chứng nhận bởi Cannes Lions
 • Lớp trưởng: Là nhân viên hoặc cộng tác viên của AIM ACADEMY có mặt trong suốt các buổi học để hỗ trợ giảng viên và học viên.
 • Giáo vụ: Là nhân viên của AIM ACADEMY, làm đầu mối liên lạc mọi thông tin về khoá học bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, địa điểm, tài liệu, tốt nghiệp, và Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng (Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc diễn giải, xử lý kỷ luật theo Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng).
 • Chuyên viên tư vấn: Là nhân viên của AIM ACADEMY tư vấn về định hướng nghề nghiệp và khóa học, phối hợp cùng giáo vụ và các bộ phận khác của AIM ACADEMY trợ giúp học viên trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY.
 • Mentor: Là các trainers của AIM, là các chuyên gia marketing/ truyền thông, làm việc các tập đoàn lớn.
 1. Học phí
  1. Học phí công bố trên trang web đã bao gồm VAT.
  2. Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của AIM ACADEMY và được cập nhật trên website của AIM ACADEMY.
 2. Phương thức thanh toán
  1. Bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS
   1. Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng AIM ACADEMY.
   2. Học viên phải yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất biên nhận cho học viên. AIM ACADEMY không thể thừa nhận việc học viên đã đóng học phí nếu học viên không xuất trình được biên nhận.
   3. Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng trước khi đóng học phí. Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng được cung cấp trên website của AIM ACADEMY. Nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng cũng sẽ được cung cấp trên mặt sau của báo giá và trên mặt sau giấy biên nhận đóng học phí của học viên. Học viên thừa nhận việc học viên chấp nhận báo giá và/ hoặc đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng của AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng.
  2. Bằng chuyển khoản
   1. Học viên đóng học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin dưới đây.
    • Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY
    • Số tài khoản: 202583039
    • Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn
    • Nội dung chuyển: [Họ tên] – [SĐT] – HOC PHI – [Khóa học]. Ví dụ: Nguyen Van A – 09XX XXX XXX – HOC PHI – DPM01
   2. Học viên phải chịu phí chuyển khoản (Nếu có).
   3. Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng trước khi chuyển khoản học phí. Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng được cung cấp trên website của AIM ACADEMY. Học viên thừa nhận việc học viên chấp nhận báo giá và/ hoặc chuyển khoản học phí cho AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng.
  3. Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.
 3. Điều kiện cho các chính sách chiết khấu, ưu đãi
  1. Đối với học viên tự đăng ký
   1. Chính sách ưu đãi và/ hoặc chiết khấu cho học viên tự đăng ký được thông báo trên trang web trong từng thời kỳ khác nhau.
   2. Để hưởng chính sách chiết khấu, ưu đãi theo Điều 3.a.i – Mục I này thì học viên phải ký quỹ (Đóng cọc) ít nhất 4.000.000 VNĐ trước ít nhất 20 (Hai mươi) ngày và hoàn thành 100% học phí trước ngày khai giảng (Đối với khoá học có học phí bằng hoặc trên 6.500.000 VNĐ); hoặc thanh toán toàn bộ học phí (Đối với khoá học có học phí dưới 6.500.000 VNĐ) ít nhất 20 (Hai mươi) ngày trước ngày khai giảng; hoặc theo quy định khác được thông báo theo từng thời kỳ liên quan đến chính sách chiết khấu, ưu đãi đang được áp dụng.
   3. Vào mỗi một thời điểm, học viên chỉ được áp dụng 1 chiết khấu hoặc ưu đãi duy nhất.
  2. Đối với học viên được công ty cử đi học
   1. AIM ACADEMY có chính sách chiết khấu cho học viên được công ty cử đi học, mức chiết khấu sẽ được thông báo trên trang web hoặc thông tin cụ thể đến công ty khi công ty liên hệ AIM ACADEMY.
   2. Để hưởng chính sách chiết khấu theo Điều 3.b.i – Mục I này. công ty phải đóng đầy đủ học phí 100% cho toàn bộ nhân viên được cử đi học trong một giao dịch trước ít nhất 05 (Năm) ngày trước ngày khai giảng, hoặc theo điều khoản thanh toán thỏa thuận khác giữa AIM ACADEMY và công ty.
   3. Công ty cử nhân viên đi học sẽ ký hợp đồng đào tạo với AIM ACADEMY.
  3. Ký quỹ (Đóng cọc)
   1. Tất cả các khoản ký quỹ cho lớp học tại AIM ACADEMY là không hoàn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào, trừ trường hợp AIM ACADEMY huỷ lớp học hoặc môn học theo Điều 1.d – Mục II dưới đây.
   2. Khoản ký quỹ chỉ có thể được sử dụng/ khấu trừ 01 (Một) lần cho lớp học đầu tiên học viên đăng ký. Trường hợp học viên không thể tham gia lớp học đã đăng ký, học viên phải thông báo bằng văn bản và AIM ACADEMY chỉ bảo lưu khoản ký quỹ cho 01 (Một) lớp học diễn ra tiếp theo trong thời hạn 06 (Sáu) tháng kể từ ngày đóng khoản ký quỹ.
 1. Ngày khai giảng
  1. Ngày khai giảng được công bố và cập nhật thường xuyên trên trang website. Học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật ngày khai giảng. 
  2. Nhằm đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY được quyền thay đổi ngày khai giảng, hoặc thay đổi địa điểm giảng dạy, hoặc huỷ lớp học hoặc môn học, hoặc thay đổi tên lớp học và/ hoặc môn học, thay đổi hoặc hủy một phần hoặc toàn phần nội dung của lớp học hoặc môn học trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: Lớp học không đạt sĩ số, chất lượng học viên chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng của lớp học, giảng viên bận công tác, môn học hoặc lớp học không còn phù hợp, hoặc do Sự kiện bất khả kháng.
  3. AIM ACADEMY sẽ thông báo cập nhật trên website tại từng thời điểm hành động của Điều 1.b. – Mục II này.
  4. Trong trường AIM ACADEMY huỷ lớp học, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc phần học phí học viên đã đóng.
 2. Lịch học
  1. Lịch học cho từng buổi học của từng lớp học sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY, học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật lịch học thường xuyên để tuân thủ quy định của Mục III.
  2. AIM ACADEMY được quyền hủy hoặc thay thế buổi học hoặc thay thế giảng viên. Trong trường hợp này, AIM ACADEMY sẽ thông báo bằng email hoặc tin nhắn điện thoại hoặc điện thoại trực tiếp đến từng học viên.
 3. Đăng ký học diễn ra sau ngày khai giảng
  1. Nếu sĩ số lớp học cho phép và chất lượng học viên phù hợp với lớp học, học viên đăng ký học sau ngày khai giảng sẽ được chấp nhận tham gia lớp học.
  2. Học viên phải thanh toán đầy đủ toàn bộ học phí quy định của lớp học trước khi tham gia bất cứ buổi học nào.
  3. AIM ACADEMY sẽ gửi tài liệu các buổi vắng mặt của học viên do tham gia lớp học sau ngày khai giảng, nhưng sẽ không có trách nhiệm sắp xếp cho học viên học bù các ngày vắng mặt; học viên có trách nhiệm tự nghiên cứu tài liệu.
 4. Địa điểm học
  1. Địa điểm học có thể diễn ra tại cơ sở của AIM ACADEMY hoặc tại cơ sở của đối tác của AIM ACADEMY. 
  2. Địa điểm học sẽ được thông báo cụ thể trên website để học viên chọn lựa.
  3. Trường hợp học viên chọn học tại AIM ACADEMY, địa chỉ là: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
 1. Học viên phải là đích danh cá nhân đăng ký và thanh toán học phí theo biên nhận tương ứng (Nếu có); trừ trường hợp người đăng ký là doanh nghiệp/ tổ chức hoặc phụ huynh hoặc người đăng ký giúp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tên và thông tin cá nhân của người học phải được nêu rõ trong bản đăng ký và/ hoặc danh sách đính kèm (Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cho nhân viên của mình).
 2. Đúng giờ
  1. Học viên đi học đúng giờ quy định (7pm hoặc giờ khác do giáo vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với lớp trưởng.
  2. Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến giáo vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.
  3. Để đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu học viên đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.
 3. Thái độ và tinh thần học tập
  1. Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, tham gia thực hành đầy đủ, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, lớp trưởng và các nhân viên của AIM ACADEMY.
  2. Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/ hoặc lớp trưởng và/ hoặc các nhân viên của AIM ACADEMY.
  3. Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của AIM ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.
  4. Trong các chuyến đi học tập thực tế (Đi thăm công ty, focus group,..), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của AIM ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.
  5. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.
 1. Điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp
  1. Tham gia ít nhất 80% thời lượng khóa học; và
  2. Hoàn thành tốt bài thi cuối khoá và được giảng viên chấm đậu.
  3. Trong trường hợp học viên không thoả mãn điều kiện 1.b. – Mục IV này cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên được thi lại cuối khoá 01 (Một) lần, và AIM ACADEMY sẽ thu phí tổ chức thi tốt nghiệp lại cho học viên. Mức phí phải thu tuỳ theo chi phí tổ chức theo từng thời kỳ cụ thể, nhưng sẽ không quá 20% học phí của lớp học (Bao gồm VAT).
 2. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp
  1. AIM ACADEMY cấp miễn phí chứng chỉ tốt nghiệp một lần cho học viên. AIM ACADEMY sẽ thu phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp là 100.000 VNĐ (Bao gồm VAT) nếu học viên có yêu cầu cấp lại. 
  2. AIM ACADEMY có quyền hoàn toàn và không tranh cãi có hay không cấp hoặc cấp lại chứng chỉ tốt nghiệp.
  3. Tên trên chứng chỉ tốt nghiệp là họ và tên mà học viên cung cấp cho AIM ACADEMY khi đăng ký lớp học. AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thay đổi họ tên nào khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
 1. Định dạng
  1. Tài liệu dành cho học viên sẽ được cung cấp bằng định dạng pdf. AIM ACADEMY sẽ không cung cấp bản in giấy để bảo vệ môi trường.
  2. Tài liệu dành cho học viên được tải trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY để học viên tải về.
 2. Thời gian gửi tài liệu dành cho học viên
  1. Tài liệu dành cho học viên sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY sau buổi học hoặc lớp học để đảm bảo sự tập trung của học viên trong buổi học.
  2. Tài liệu cho học viên sẽ được lưu trữ trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY tối đa 07 (Bảy) ngày sau buổi học hoặc lớp học (“Thời gian cung cấp tài liệu”). Học viên có trách nhiệm quản lý thời gian tải tài liệu về kịp thời. AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào về cung cấp tài liệu sau thời gian cung cấp tài liệu.
 3. Sự khác biệt của tài liệu dành cho học viên và tài liệu giảng dạy: Tài liệu dành cho học viên có thể khác biệt so với tài liệu giảng trên lớp. AIM ACADEMY và giảng viên được quyền không chia sẻ những thông tin đã được phân loại trong tài liệu dành cho học viên.
 4. Học viên hiểu rằng
  1. Tài liệu dành cho học viên là được AIM ACADEMY soạn thảo đặc biệt riêng, và dành riêng cho học viên của AIM ACADEMY, cho việc sử dụng riêng và bảo mật của học viên.
  2. Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong tài liệu dành cho học viên và các thông tin giảng viên chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng tài liệu dành cho học viên của AIM ACADEMY cho bất cứ mục đích giảng dạy hay thương mại nào.
  3. Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY nếu vi phạm Điều 4.b – Mục V này.
 1. Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên (“Học viên được thay thế”) có thể đề nghị cá nhân khác thay thế (“Học viên thay thế”) nhưng phải được sự chấp thuận của AIM ACADEMY (“Thay thế học viên”). AIM ACADEMY chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên khi lớp học chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 02 (Hai) buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.
 2. Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của học viên được thay thế.
 3. Trong trường hợp học viên được thay thế là học viên được công ty cử đi học, học viên thay thế phải là nhân viên của công ty cử học viên được thay thế đi học.
 4. AIM ACADEMY sẽ tính phí thay thế học viên là 400.000 VNĐ (Bao gồm VAT). 
 5. Hoàn học phí
  1. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 07 (Bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 50% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);
  2. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 05 (Năm) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 20% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);
  3. Với các trường hợp huỷ không tham gia lớp học khác, hay bỏ lớp học giữa chừng, hay bất cứ trường hợp nào không thuộc Điều 5.a hoặc Điều 5.b – Mục VI hoặc Điều 1.d. – Mục II, AIM ACADEMY sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí hay bất cứ khoản ký quỹ nào.
  4. Điều 5.a và Điều 5.b – Mục VI không áp dụng cho trường hợp học viên đã thực hiện quyền chuyển lớp học hoặc môn học theo Mục VII dưới đây.
 6. Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu huỷ không tham gia lớp học do AIM ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.
 1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết yêu cầu chuyển lớp của cùng môn học hoặc chuyển môn học khi lớp học chưa bắt đầu hoặc lớp học đã bắt đầu không quá 02 (Hai) buổi học.
 2. Việc chuyển lớp học khác của cùng môn học hoặc chuyển môn học chỉ được áp dụng:
  1. 01 (Một) lần duy nhất; và
  2. Trong thời gian 06 (Sáu) tháng tính từ ngày học viên yêu cầu chuyển lớp học hoặc yêu cầu chuyển môn học.
 3. Đối với học viên có nhu cầu chuyển sang lớp tiếp theo của cùng môn học:
  1. Học viên hiểu và đồng ý rằng AIM ACADEMY hoàn toàn không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm:
   1. Về nội dung giảng dạy của lớp học kế tiếp so với nội dung giảng dạy của lớp học học viên đã đăng ký học;
   2. Về thời gian khai giảng hoặc về việc có hay không khai giảng lớp học kế tiếp cùng môn học.
  2. Học viên đóng phí bảo lưu 400.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
 4. Đối với học viên có nhu cầu chuyển môn học:
  1. Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu chuyển môn học do AIM ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.
  2. Chênh lệch học phí
   1. Trường hợp học phí của môn học thay thế cao hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên phải đóng bù thêm khoản học phí chênh lệch.
   2. Trường hợp học phí của môn học thay thế thấp hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên không được nhận lại khoản học phí chênh lệch.
  3. Học viên đóng phí chuyển môn học là 900.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
 1. Nếu học viên vắng mặt quá 20% số buổi học trong suốt khóa học mà không thông báo đến giáo vụ bằng email theo Điều 2.b.- Mục III hoặc không có lý do chính đáng, AIM ACADEMY có quyền chấm dứt việc học của học viên mà không hoàn lại học phí, và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.
 2. Lý do chính đáng được AIM ACADEMY chấp nhận bao gồm lý do sức khoẻ (Có giấy xác nhận của bác sĩ), và lý do công việc (Có giấy xác nhận công tác từ công ty).
 1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết học bù cho các trường hợp nghỉ học khi có lý do chính đáng theo Điều 2 – mục VIII.
 2. Học bù chỉ áp dụng 01 (Một) lần duy nhất cho lớp học ngay kế tiếp.
 1. Trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY, AIM ACADEMY không biết, không buộc phải biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên chia sẻ các thông tin mật của riêng giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên.
 2. Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.
 3. Học viên không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi học/ buổi workshop hoặc bất kỳ sự kiện nào do AIM ACADEMY tổ chức, bất kể dưới hình thức nào trong suốt quá trình tham gia học tại AIM ACADEMY. Để làm rõ, AIM ACADEMY có thể đặt máy quay, chụp hình, ghi âm để phục vụ cho công việc nội bộ của mình (Bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề an ninh, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học).
 4. Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY và/ hoặc bên thứ ba nếu vi phạm Điều 2 và Điều 3 – Mục X này.
 5. AIM ACADEMY cam kết bảo mật thông tin học viên. Thông tin học viên được AIM ACADEMY sử dụng cho mục đích lưu trữ, chăm sóc khách hàng và trong phạm vi được học viên cho phép.
 1. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với tất cả tài liệu học tập, giảng dạy, giấy tờ, nội dung, chương trình đào tạo, thiết kế, bố trí, v.v… và được bảo vệ trước mọi sự xâm phạm bản quyền có liên quan.
 2. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… trong suốt quá trình học tập của học viên.
 3. AIM ACADEMY được phép chia sẻ, chuyển quyền sở hữu bản quyền đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… đến các đối tác của AIM ACADEMY.
 4. Học viên cam kết tôn trọng bản quyền của AIM ACADEMY đối với những đối tượng nêu trên, không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến bản quyền đó (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng đối với những đối tượng nêu trên cho bất kỳ mục đích nào).
 5. Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên không được vi phạm bản quyền (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng cho mục đích nghiên cứu, làm bài tập hay bất kỳ mục đích nào khác) của bất kỳ giảng viên, học viên khác hoặc của bất kỳ ai. AIM ACADEMY không có trách nhiệm gì liên quan đến sự vi phạm bản quyền này của học viên (Nếu có).
 6. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục XI và Điều 4 – Mục XI sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.
 1. Học viên cam kết tuân thủ những quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại lớp học, cơ sở đào tạo của AIM ACADEMY, tuân thủ những hướng dẫn cần thiết khi có sự cố xảy ra.
 2. Học viên cam kết không mang chất cháy nổ, ma túy, các chất hóa học độc hại vào lớp học hay đến cơ sở vật chất của AIM ACADEMY.  
 3. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 1 – Mục XII và Điều 2 – Mục XII sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.
 1. Học theo chương trình trong tối đa 9 tháng, nhận chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Cannes Lions – Chuẩn mực cao nhất toàn cầu về Marketing & Communication.
  1. Điều kiện nhận chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế do Cannes Lions chứng nhận: Sau khi nhận đủ số chứng chỉ tiêu chuẩn của từng môn học trong program (với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của từng môn học và làm bài tốt nghiệp của môn học), học viên sẽ được cấp 1 chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế do Cannes Lions chứng nhận tương ứng với program đó, trong đó có liệt kê các môn thuộc program.
  2. Học viên không cần học theo tuần tự các môn trong chương trình, chỉ cần học đủ số môn quy định trong chương trình trong tối đa 9 tháng. Tuy nhiên học viên được khuyến khích học các lớp căn bản trước.
  3. Học phí đóng 2 lần – 50% trước khi bắt đầu môn học đầu tiên, 50% sau khi kết thúc môn học đầu tiên và trước khi bắt đầu môn học thứ 2.
 2. Học combo 6 môn tự chọn trong tối đa 9 tháng, nhận chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Cannes Lions – Chuẩn mực cao nhất toàn cầu về Marketing & Communication.
  1. Điều kiện nhận chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế do Cannes Lions chứng nhận:  Sau khi nhận đủ số chứng chỉ tiêu chuẩn của từng môn học đã chọn (với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng của từng môn học và làm bài tốt nghiệp của môn học), học viên sẽ được cấp 1 chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế do Cannes Lions chứng nhận, trong đó liệt kê 6 môn học viên đã chọn. 
  2. Học viên không cần học theo tuần tự các môn, chỉ cần học đủ số môn đã chọn trong tối đa 9 tháng. Tuy nhiên học viên được khuyến khích học các lớp căn bản trước.
  3. Học phí đóng 2 lần – 50% trước khi bắt đầu môn học đầu tiên, 50% sau khi kết thúc môn học đầu tiên và trước khi bắt đầu môn học thứ 2.
 3. Các trường hợp liên quan đến chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế chứng nhận bởi Cannes Lions
  1. Trường hợp học viên đã học tại AIM ACADEMY
   1. Đã học xong 1 hoặc hơn 1 môn, muốn học các môn còn lại trong cùng program để lấy được chứng chỉ Cannes Lions 
    • Học viên được yêu cầu đóng đủ học phí của program, kể cả khoản ưu đãi đã được hưởng trước đó của (các) môn đã học
    • Thời gian của các môn đã học: Từ sau 01/05/2023
   2. Đã học xong 1 hoặc hơn 1 môn, từ trước 01/05/2023, muốn lấy được chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế chứng nhận bởi Cannes Lions theo program nhưng không muốn học lại môn đã học
    • Học viên được đề xuất chọn 1 môn thuộc program khác (có thể có học phí gần với môn đã học) để đủ 6 môn. Trường hợp không muốn học đủ 6 môn mà chỉ muốn học 5 môn của program Marketing Management, học viên phải học lại môn đã học (ví dụ HOM)
    • Học viên được yêu cầu đóng đủ học phí của các môn bổ sung, kể cả khoản ưu đãi đã được hưởng trước đó của (các môn) đã học
    • Thời gian của các môn đã học: Từ sau 01/05/2021
   3. Đã học xong 1 hoặc hơn 1 môn, muốn học thêm các môn khác cho đủ 6 môn để lấy chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế chứng nhận bởi Cannes Lions
    • Học viên đóng tiếp học phí của các môn bổ sung và hoàn trả lại ưu đãi đã được giảm trước đó của (các) môn đã học
    • Thời gian của các môn đã học: Từ sau 01/05/2023
   4. Đã mua combo 2 hoặc combo 3, muốn học thêm 3 – 4 môn khác cho đủ 6 môn để lấy chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế chứng nhận bởi Cannes Lions
    • Học viên đóng tiếp học phí của 3 – 4 môn bổ sung và hoàn trả lại 7% – 10% đã được giảm khi mua combo trước đó
    • Thời gian của các môn đã học: Từ sau 01/05/2023
  2. Trường hợp liên quan đến Kickstart
   1. Trường hợp chọn 6 môn, trong đó có 3 môn Kickstart (chưa học) 
    • Học viên không được giảm 10% gói Kickstart
   2. Trường hợp đã học Kickstart và đã được giảm 10%, muốn học thêm 3 môn khác cho đủ 6 môn để lấy chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế chứng nhận bởi Cannes Lions  
    • Học viên đóng tiếp học phí của 3 môn bổ sung và hoàn trả lại 10% đã được giảm của gói Kickstart
  3. Trường hợp đổi học viên, chuyển lớp, chuyển môn, ngừng học 
   1. Không được phép đổi học viên
   2. Chuyển lớp (bảo lưu) 
    • Được bảo lưu 1 lần miễn phí cho 1 chương trình hoặc combo 6, nhưng phải đảm bảo hoàn thành trong tối đa 9 tháng
    • Từ lần thứ 2 trở đi, thu phí bảo lưu 400,000 VND
   3. Chuyển môn với điều kiện đã học không quá 2 buổi đầu tiên 
    • Thu phí chuyển môn: 900,000 VND
    • Đóng bổ sung khoản chênh lệch cao hơn; AIM ACADEMY sẽ không hoàn trả khoản chênh lệch thấp hơn
   4. Chuyển môn với điều kiện chưa học 
    • Học viên phải  báo trước: 2 tuần trước khai giảng của môn dự định chuyển đến 
    • Đóng bổ sung khoản chênh lệch cao hơn; AIM ACADEMY sẽ không hoàn trả khoản chênh lệch thấp hơn
   5. Hoàn học phí
    • Nếu chưa học bất kỳ môn nào trong chương trình hoặc combo 6, hoàn học phí theo Điều 5.a – Mục VI
    • Nếu đã học buổi học đầu tiên của môn đầu tiên (do học viên chọn) trong chương trình hoặc combo 6, học viên không thể yêu cầu học phí

1. Real project: Là hình thức đào tạo mới, kết hợp độc đáo giữa làm thật – học thật – hướng dẫn thật – và tuyển dụng thật nhằm mang lại trải nghiệm học thực tế nhất cho người học. Xuất phát từ đề bài là vấn đề thực tế của doanh nghiệp, người học tham gia giải quyết dưới sự hướng dẫn của mentors, chính là những trainers giàu kinh nghiệm của AIM Academy. Sau cùng, điều học viên mong muốn nhất là trình bày trực tiếp đề xuất của mình trước doanh nghiệp và có cơ hội ứng tuyển công việc.

2. Cách thức tổ chức Real Project

Phụ trách bởi Mentor chuyên môn

Phụ trách bởi Mentor thuyết trình 

Vòng 1 – Mentoring 1:1: Các mentee sẽ chủ động hẹn lịch với mentor, mỗi tuần 1 lần gặp, mỗi lần gặp tối thiểu 60′.
Địa điểm và cách thức gặp mặt linh hoạt theo sự thống nhất giữa mentor và mentee.
Thời gian và yêu cầu đầu ra:
Lần mentorship thứ 1Lần mentorship thứ 2Lần mentorship thứ 3
Tuần 1: Tuần 2:Tuần 3: 
 • Tối đa 5 slides (đầu tiên)
 • Nội dung: Thông tin về ngành, về brand, về người dùng, xác định được thách thức
 • Tối đa 5 slides (tiếp theo)
 • Nội dung: Đề xuất chiến lược để đạt được mục tiêu, ý tưởng sáng tạo, thông điệp chủ đạo
 • Tối đa 10 slides (tiếp theo) 
 • Nội dung: Kế hoạch triển khai, thời gian, ngân sách, đo lường
 • Kết thúc lần 3, mentor đảm bảo mentee hoàn thành 3 phần (nghiên cứu, chiến lược, triển khai), tối đa 20 slides, và đánh giá mentee.
 
 Vòng 2 – Luyện kỹ năng storytelling và presentation
 • Thời gian dự kiến: Tuần 4
 • Hình thức: Lớp học 2,5hrs
 • Địa điểm: AIM ACADEMY
 Vòng 3 – Diễn tập thuyết trình 
 • Thời gian dự kiến: Tuần 5, tối thiểu 30’/ mentee
 • Địa điểm: AIM ACADEMY
Vòng 4 – Báo cáo
 • Thời gian dự kiến: Tuần 6, 20’/ mentee (10′ thuyết trình, 10′ Q&A)
 • Địa điểm: AIM ACADEMY

3. Bài test đầu vào: Trước khi chính thức tham gia Real Project, học viên thực hiện bài test để đội ngũ mentors của AIM ACADEMY biết rằng học viên  đã có nền tảng kiến thức vững chắc. 

a) Bài test đầu vào là kiến thức của môn học ở cấp độ căn bản (basic level) thuộc category (Marketing Management, Creative Communication, Digital Marketing) có Real Project mà học viên chọn.

Hạng mụcMarketing ManagementCreative CommunicationDigital Marketing
Môn học căn bản (basic level)Hands-on MarketingCreative IdeasDigital Platform Management
 Real ProjectReal ProjectReal Project

b) Nếu kết quả bài test dưới 80%, học viên cần học lại môn học ở cấp độ căn bản (basic level) thuộc category có Real Project mà học viên chọn. Có 2 cách học

1. Học offline hoặc hybrid có trả phí
 • Học viên chọn học môn căn bản theo hình thức học offline hoặc hybrid
 • Học viên phải có chứng chỉ tốt nghiệp sau khi hoàn thành môn học
2. Học elearning miễn phí
 • Khi đóng học phí Real Project, học viên được tặng gói membership 1 tháng
 • Học viên chọn học môn căn bản và phải có chứng chỉ tốt nghiệp sau khi hoàn thành môn học

c) Lưu ý

i) Bài test chỉ thực hiện được 1 lần và có giới hạn thời gian. 

ii) Bài test chỉ được khởi động sau khi học viên hoàn thành học phí. Chuyên viên tư vấn của AIM ACADEMY sẽ hỗ trợ học viên mở tài khoản và bài test sẽ xuất hiện trong tài khoản của học viên với giá 0 đồng. 

iii) Nếu học viên mở tài khoản trước khi hoàn thành học phí, khi đó học viên cần trả phí mới thực hiện được bài test.

4. Học phí và ưu đãi

a) Học phí đã đóng không thể hoàn lại

b) Không thể thay thế học viên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

c) Ưu đãi

i) Học phí Real Project công bố trên website dành cho học viên cũ đã có ưu đãi đặc biệt, do đó những ưu đãi chung dành cho học viên cũ sẽ không được áp dụng.

ii) Cụ thể không áp dụng ưu đãi cho học viên cũ đăng ký lần tiếp theo, học viên cũ đăng ký theo nhóm, học viên cũ đăng ký combo.

5. Cơ chế matching/ kết nối Mentor chuyên môn và mentee

a) Học viên chọn Mentor chuyên môn

b) Sau khi chọn, mentee không được đổi mentor

c) Nếu yêu cầu đổi Mentor chuyên môn, mentee phải đóng toàn bộ học phí 

d) AIM ACADEMY kết nối học viên với Mentor chuyên môn để từ đó học viên chủ động hẹn lịch gặp Mentor chuyên môn

6. Bảo lưu 

a) Trong thời gian của Vòng 1 và Vòng 2, mentee được quyền yêu cầu bảo lưu, và bảo lưu có hiệu lực 6 tháng. Phí bảo lưu là 400,000 VNĐ (bao gồm VAT). 

b) Trong thời gian 6 tháng hiệu lực, nếu quay lại thực hiện cùng hoặc khác Real Project, học viên thanh toán 50% học phí, kể cả trường hợp Real Project ban đầu không còn tồn tại và Mentor chuyên môn có thể thay đổi.

c) Nếu sau thời gian 6 tháng hiệu lực, học viên đóng 100% học phí, dù cùng hoặc khác Real Project.

7. Nếu không Đạt ở Vòng 3

a) Phương án 1

i) Mentee được tham gia lại Vòng 3 của đợt tiếp theo (của cùng Real Project) tối đa 1 lần, mà không phải đóng phí.

ii) Nếu mentee tham gia lại Vòng 3 từ lần thứ 2, mentee đóng 1,500,000 VNĐ (bao gồm VAT) cho Vòng 3.

b) Phương án 2

i) Nếu mentee muốn tham gia lại Vòng 1 & 2 (của cùng Real Project), mentee đóng toàn bộ phí.

ii) Nếu mentee muốn đổi Real Project, mentee đóng toàn bộ phí và bắt đầu lại từ Vòng 1. 

8. Sở hữu bản quyền những đề xuất của học viên 

a) AIM Academy sở hữu bản quyền hợp pháp đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… trong suốt quá trình học tập của học viên.

b) AIM Academy được phép chia sẻ, chuyển quyền sở hữu bản quyền đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… đến các đối tác của AIM Academy. 

c) Đối tác của AIM Academy khi nhận sở hữu bản quyền đối với kết quả học tập của học viên có thể mời học viên tham gia triển khai thực tế. Nếu có phát sinh phí hoặc chi phí, đối tác sẽ thỏa thuận trực tiếp với học viên.

 1. AIM ACADEMY có quyền trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này do phát sinh các sự việc ngoài tầm kiểm soát của AIM ACADEMY (“Sự kiện bất khả kháng”) bao gồm nhưng không giới hạn như hỏa hoạn, thiên tai chiến tranh, bạo loạn, nổi loạn, lệnh cấm, dịch bệnh, nổi dậy, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hoặc các quy tắc, quy định, quy chế, lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào hoặc lệnh của bất kỳ tòa án có quyền tài phán nào, gây ảnh hưởng, cản trở AIM ACADEMY thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này, thì sẽ được gia hạn thêm một khoản thời gian bằng với khoảng thời gian trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
 2. Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng, AIM ACADEMY sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế hoặc loại trừ ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng và trong thời gian sớm nhất có thể, nỗ lực tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng.  

Vui lòng đọc kỹ Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng đăng trên trang web của AIM ACADEMY.

 1. Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau: 
  1. Bước 1: Người dùng phản ánh qua email contact@aimacademy.vn 
  2. Bước 2: Bộ phận chuyên trách của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của Người dùng. Các bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà Công ty đã công bố 
  3. Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng, Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.
 2. Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
 3. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch đào tạo đại chúng của AIM Academy sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
 4. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng phải được gửi đến AIM ACADEMY ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại: 
  1. Địa chỉ liên lạc: AIM ACADEMY, 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
  2. Điện thoại: (84) 93 1333 150 
  3. Email: contact@aimacademy.vn 
 5. AIM ACADEMY sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật. 
 6. AIM ACADEMY chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. 
 7. Đối với tranh chấp giữa Người dùng với nhau, hoặc tranh chấp với bên thứ ba, có thể AIM ACADEMY sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc AIM ACADEMY sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, AIM ACADEMY sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng hợp pháp và chính đáng. 
 8. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ AIM ACADEMY khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng. 
 9. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 60 (Sáu mươi) ngày kể từ ngày một bên thông báo cho bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.
 1. Các điều khoản quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người dùng. AIM ACADEMY sẽ công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung đó. 
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản tại Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của tại Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này vẫn giữ nguyên giá trị. 
 3. Thỏa thuận này có giá trị như hợp đồng (“Hợp đồng”). Người dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo pháp luật về giao dịch điện tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp đồng này và Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (nếu có) với AIM ACADEMY. 
 4. Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại đơn đặt hàng, hợp đồng dịch vụ (được cung cấp và ký giữa các bên), bản Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ đào tạo đại chúng. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại đơn đặt hàng, hợp đồng dịch vụ và bản Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này, thì AIM ACADEMY có quyền vô hiệu hóa tài khoản sử dụng trang web nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại phí dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, AIM ACADEMY có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn. 
 5. Bản Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa trang web và bạn, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Trang web có thể sửa đổi bản Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên trang web. 
 6. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thỏa thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực. Việc trang web không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

aimacademy.vn là tên trang web của:

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY

Địa chỉ: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84) 93 1333 150

Nếu bạn có câu hỏi về Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ contact@aimacademy.vn để được giải đáp nhanh nhất.