Những kiến thức được học giúp tôi có được một cái nhìn tổng quát hơn về quy trình quản trị thương hiệu, các bước triển khai những dự án hoặc sản phẩm mới của công ty và giúp thương hiệu có được vị thế trên thị trường.