Khi học xong khóa Hands-on, chị biết cách lên một plan tổng thể cho marketing và dự trù kinh phí phát sinh. Đó là điểm mà chị thích nhất.