Học phần “Phát triển ý tưởng sáng tạo” trong lớp Content Marketing rất trừu tượng nhưng Đốc Tờ Ti rất khéo léo sử dụng chữ viết tay trong bài presentation, phong cách truyền đạt dí dỏm và lấy các ví dụ thực tế đã giúp anh hiểu thấu đáo về xây dựng nội dung.