Nếu như trước đây, ngành truyền thông chỉ tạo ra những dòng chảy thông tin một chiều từ tổ chức đến các phương tiện truyền thông rồi đến công chúng thì bây giờ, chính sự thay đổi công nghệ trong truyền thông đã dẫn đến xu hướng dòng chảy thông tin đa chiều.