Mình muốn đào sâu theo hướng execution trước rồi mới bước sang management. Lớp Creative Ideas thì Khoa rất thích do mỗi bài đi sâu vào ví dụ và thực hành, và phần bài tập cuối mỗi buổi cũng giúp mình tiến dần đến phần thuyết trình cuối khóa nhẹ nhàng hơn.