Những kiến thức được học, mình đã đem áp dụng vào công việc hiện tại, trước hết là trong năm tiếp theo mình sẽ có kế hoạch làm gì, cần những yếu tố và nguồn lực nào để có thể đạt được mục tiêu của việc nghiên cứu thị trường.