Mình thường làm việc với dữ liệu về media và sales. Tìm kiếm cách liên kết 2 dữ liệu thực sự khó khăn. Nhưng giờ mình cảm thấy tự tin hơn khi làm việc với data, khóa học đưa mình trải qua nhiều lớp kiến thức từ ứng dụng data trong marketing & communication, phân tích data trong chiến lược bán hàng, phân phối, quảng cáo, digital marketing.