Trước đây em mù tịt về cái gọi là “số liệu” luôn, mà số liệu lại là một phần thiết yếu trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là ecommerce nữa! Cho nên khi học tại AIM Academy, em như được “khai sáng” không chỉ ở định nghĩa mà còn là cách vận dụng những cái đã học vào chính công việc hằng ngày của mình!