Sau khi tham gia khóa học, mình có thể áp dụng ngay kiến thức về hoạch định chiến lược PR đã được hướng dẫn để lập kế hoạch PR cho 1 dự án mà mình mới được giao.