Sau 1 tháng theo học khóa Event & Activation Management tại AIM, em có kiến thức tổng quan và một cái nhìn rất chi tiết về nghề sự kiện.