Trước đây mình thường làm kiểu “mình làm thế vì mình được nói thế” nhưng sau khi đi học, Trang hiểu nhiều hơn về khía cạnh chiến lược thương hiệu. Mình đã thay đổi tư duy và cách làm việc. Mình làm việc đó, hành động đó sẽ giúp tạo ra giá trị cho công ty, giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh