Những buổi học tại AIM giúp mình hiểu được bản chất và thế mạnh của những platform khác nhau, cũng như những chiến lược giúp mình làm truyền thông cho hiệu quả.