Về phía công việc (như một người sales), mình đã structure lại được sales workflow cụ thể, research thông tin khách hàng và tự đánh giá hiệu quả công việc. Về phía khách hàng, mình tìm ra hướng phân tích insight của khách hàng, hiểu hơn về thị trường và sản phẩm của họ, về P&L, key KPI, tỉ lệ chuyển đổi… và đưa ra những tư vấn phù hợp.