Mình được học về phân khúc thị trường, nghiên cứu định lượng, định tính, retail audit… Cuối khoá còn được phân tích dựa trên số liệu có sẵn. Các kiến thức cực kì hay và giá trị.