L'usine - Marketing Plan

Đề bài: Đề xuất một kế hoạch marketing bao gồm kế hoạch IMC để xây dựng sự độc đáo của L’Usine với ngân sách chi tiết.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.