Ariel - Awaken The Lions - Film & Integrated Category

Đề bài: Xây dựng một kế hoạch integrated cho Ariel giúp truyền tải lời hứa của thương hiệu về #ShareTheLoad (chia sẻ công việc giặt giũ) cùng với phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.