ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN –
AIM TERMS AND CONDITIONS (“ATC”)

Điều Khoản và Điều Kiện này có giá trị từ ngày 10/06/2019 và thay thế tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện trước đây.

 

Trong trường hợp có bất kỳ sai biệt nào giữa bản in ATC này và bản ATC được đăng tải trên website tại www.aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien, bản đăng tải trên website sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Khái Niệm:

  • Môn học (Course): Là một ngành học, ví dụ như môn học Digital Platform Management hoặc môn học Event Management.
  • Khóa học hoặc Lớp học (Class): Là chu kỳ học của từng môn học, ví dụ như khóa Digital Platform Management 01 (DPM01), lớp Event Management 02 (EM02).
  • Buổi học (Session): Là khi học viên đến lớp trong mỗi khóa/lớp học, ví dụ khóa DPM01 có 08 buổi học.
  • Lớp trưởng hay class monitor: Là nhân viên hoặc cộng tác viên của AIM ACADEMY có mặt trong suốt các buổi học để hỗ trợ giảng viên và học viên.
  • Giáo vụ: Là nhân viên của AIM ACADEMY, làm đầu mối liên lạc mọi thông tin về khoá học bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, địa điểm, tài liệu, tốt nghiệp, và ATC (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc diễn giải, xử lý kỷ luật theo ATC).
  • Chuyên Viên Tư Vấn Phát Triển Năng Lực và Sự Nghiệp hay Competence & Career Consultant: Là chuyên viên tư vấn của AIM ACADEMY tư vấn về định hướng nghề nghiệp và khóa học, người sẽ hỗ trợ học viên trước và sau khóa học, phối hợp cùng Giáo Vụ và các bộ phận khác của AIM ACADEMY trợ giúp học viên trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY.
  • Bản cứng ATC: Là bản in của ATC này.
  • Bản online ATC: Là bản ATC đăng tải tại website AIM ACADEMY aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/

I. Quy định về học phí, chiết khấu và thanh toán

1. Học phí:

a) Học phí công bố trên website của AIM ACADEMY đã bao gồm VAT.

b) Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của AIM ACADEMY và được cập nhật trên website của AIM ACADEMY.

 

2. Phương thức thanh toán:

Lưu ý chung:
Học viên được yêu cầu đọc kỹ bản online ATC và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của AIM ACADEMY trước khi đóng học phí tại văn phòng AIM ACADEMY hoặc chuyển khoản học phí. Bản cứng ATC cũng sẽ được cung cấp trên mặt sau giấy Biên nhận đóng học phí của học viên. Học viên thừa nhận việc học viên đóng học phí (bao gồm việc đóng học phí bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc bất kỳ hình thức nào khác) là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.
Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.
Học viên phải yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất Biên Nhận cho học viên. AIM ACADEMY không thể thừa nhận việc học viên đã đóng học phí nếu học viên không xuất trình được Biên Nhận.

a) Bằng tiền mặt hoặc POS

▪ Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức cà thẻ tại văn phòng AIM ACADEMY.

b) Bằng chuyển khoản

▪ Học viên đóng học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY
Số tài khoản: 202583039
Ngân hàng: TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn
Nội dung: [Họ tên] – [SĐT] – HOC PHI – [khóa học], ví dụ: Nguyen Van A – 09XX XXX XXX – HOC PHI – DPM01
▪ Lưu ý: Học viên phải chịu phí chuyển khoản (nếu có).

 

3. Điều kiện cho các chính sách chiết khấu, ưu đãi:

a) Đối với học viên tự đăng ký

i) Chính sách ưu đãi và/hoặc chiết khấu cho học viên tự đăng ký được thông báo trên website của AIM ACADEMY từng thời kỳ khác nhau.

ii) Để hưởng chính sách chiết khấu, ưu đãi theo Điều 3.a.i.-Mục I này thì học viên phải ký quỹ (đóng cọc) ít nhất 4.000.000 đồng trước ít nhất 10 (mười) ngày và hoàn thành đóng đầy đủ học phí của lớp học trước ngày khai giảng, hoặc thanh toán toàn bộ học phí đối với các môn học có học phí sau khi ưu đãi nhỏ hơn 4.000.000 đồng ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai giảng, hoặc theo quy định khác được thông báo theo từng thời kỳ liên quan đến chính sách chiết khấu ưu đãi đang được áp dụng.

 

b) Đối với học viên được công ty cử đi học

i) AIM ACADEMY có chính sách chiết khấu cho học viên được công ty cử đi học, mức chiết khấu cụ thể sẽ được thông báo trên website của AIM ACADEMY hoặc thông tin cụ thể đến công ty khi công ty liên hệ AIM ACADEMY.

ii) Để hưởng chính sách chiết khấu theo Điều 3.b.i.-Mục I này thì công ty phải thanh toán toàn bộ học phí ít nhất 05 (năm) ngày trước ngày khai giảng, hoặc theo điều khoản thanh toán thỏa thuận khác giữa AIM ACADEMY và công ty.

iii) Công ty cử nhân viên đi học sẽ ký hợp đồng đào tạo với AIM ACADEMY.

 

c) Ký quỹ (đóng cọc):

i) Tất cả các khoản ký quỹ cho lớp học tại AIM ACADEMY là không hoàn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào, trừ trường hợp AIM ACADEMY huỷ lớp học/môn học theo điều 1.d.-Mục II dưới đây.

ii) Khoản ký quỹ chỉ có thể được sử dụng/khấu trừ 01 (một) lần cho lớp học đầu tiên học viên đăng ký. Trường hợp học viên không thể tham gia khoá học dự định đăng ký, học viên phải thông báo bằng văn bản và AIM ACADEMY chỉ bảo lưu khoản ký quỹ cho một (01) khoá học diễn ra tiếp theo trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày đóng khoản ký quỹ.

II. Quy định về ngày khai giảng và lịch học

1. Ngày khai giảng:

a) Ngày khai giảng được công bố và cập nhật thường xuyên trên website của AIM ACADEMY. Học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật ngày khai giảng.

b) Nhằm đảm bảo chất lượng lớp học và/hoặc môn học, AIM ACADEMY được quyền thay đổi ngày khai giảng, hoặc thay đổi địa điểm giảng dạy, hoặc huỷ lớp học hoặc môn học, hoặc thay đổi tên lớp học và/hoặc môn học, thay đổi hoặc hủy một phần hoặc toàn phần nội dung của lớp học hoặc môn học trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: lớp học không đạt sĩ số, chất lượng học viên chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng của lớp học, giảng viên bận công tác, môn học hoặc lớp học không còn phù hợp.
c) AIM ACADEMY sẽ thông báo cập nhật trên website tại từng thời điểm hành động của Điều 1.b.-Mục II này.
d) Trong trường AIM ACADEMY huỷ lớp học và/hoặc môn học, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc phần học phí học viên đã đóng.

 

2. Lịch học:
a) Lịch học cho từng buổi học của từng lớp học sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY, học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật lịch học thường xuyên để tuân thủ quy định của Mục III.
b) AIM ACADEMY được quyền hủy hoặc thay thế buổi học hoặc thay thế giảng viên. Trong trường hợp này, AIM ACADEMY sẽ thông báo trên cổng thông tin tương tác với học viên hoặc email hoặc tin nhắn điện thoại hoặc điện thoại trực tiếp đến từng học viên.

 

3. Đăng ký học diễn ra sau ngày khai giảng:
a) Nếu sĩ số lớp học cho phép và chất lượng học viên phù hợp với lớp học, học viên đăng ký học sau ngày khai giảng vẫn được chấp nhận tham gia lớp học.
b) Học viên phải thanh toán đầy đủ toàn bộ học phí quy định của lớp học trước khi tham gia bất cứ buổi học nào.
c) AIM ACADEMY sẽ gửi tài liệu các buổi vắng mặt của học viên do tham gia lớp học sau ngày khai giảng, nhưng sẽ không có trách nhiệm sắp xếp cho học viên học bù các ngày vắng mặt; học viên có trách nhiệm tự nghiên cứu tài liệu.

III. Quy định về kỷ luật học tập

1. Học viên phải là đích danh cá nhân đăng ký và thanh toán học phí theo biên nhận tương ứng (nếu có); trừ trường hợp người đăng ký là doanh nghiệp/tổ chức hoặc phụ huynh hoặc người đăng ký giúp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tên và thông tin cá nhân của người học phải được nêu rõ trong bản đăng ký và/hoặc danh sách đính kèm (trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cho nhân viên của mình).

 

2. Đúng giờ:

a) Học viên đi học đúng giờ quy định (7:00pm hoặc giờ khác do Giáo Vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với Teaching Assistant.

b) Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu dự định đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến Giáo Vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.

c) Để đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.

 

3. Thái độ và tinh thần học tập:

a) Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, tham gia thực hành đầy đủ, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, Teaching Assistant, và các nhân viên của AIM ACADEMY.

b) Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/hoặc Teaching Assistant và/hoặc các nhân viên của AIM ACADEMY.

c) Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của AIM ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.

d) Trong các chuyến đi học tập thực tế (đi thăm công ty, focus group…), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của AIM ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.

e) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 2-Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.

IV. Quy định về tốt nghiệp

1. Điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp:
a) Tham gia ít nhất 80% thời lượng khoá học; và
b) Hoàn thành tốt bài thi cuối khoá và được giảng viên chấm đậu.
c) Trong trường hợp học viên không thoả mãn điều kiện 1.b.-Mục IV này cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên được thi lại cuối khoá 01 (một) lần, và AIM ACADEMY sẽ thu phí tổ chức thi tốt nghiệp lại cho học viên. Mức phí phải thu tuỳ theo chi phí tổ chức theo từng thời kỳ cụ thể, nhưng sẽ không quá 20% học phí của lớp học (chưa tính VAT).

 

2. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp:
a) AIM ACADEMY cấp miễn phí chứng chỉ tốt nghiệp một lần cho học viên; AIM ACADEMY sẽ thu phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp nếu học viên có yêu cầu cấp lại. Phí cấp lại chứng chỉ sẽ được thông báo khi học viên có yêu cầu cấp lại.
b) AIM ACADEMY có toàn quyền quyết định có hay không cấp hoặc cấp lại chứng chỉ tốt nghiệp.
c) Tên trên chứng chỉ tốt nghiệp là họ và tên mà học viên cung cấp cho AIM ACADEMY khi đăng ký lớp học; AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thay đổi họ tên nào khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

V. Quy định về tài liệu dành cho học viên

1. Định dạng:
a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cung cấp bằng định dạng pdf. AIM ACADEMY sẽ không cung cấp bản in giấy để bảo vệ môi trường.
b) Tài liệu dành cho học viên được tải trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY để học viên tải về.

 

2. Thời gian gửi tài liệu dành cho học viên:
a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY sau buổi học hoặc lớp học để đảm bảo sự tập trung của học viên trong buổi học.
b) Tài liệu cho học viên sẽ được lưu trữ trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY tối đa 07 (bảy) ngày sau buổi học hoặc lớp học (“Thời gian cung cấp tài liệu”). Học viên có trách nhiệm quản lý thời gian tải tài liệu về kịp thời; AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào về cung cấp tài liệu sau Thời gian cung cấp tài liệu.

 

3. Sự khác biệt của tài liệu dành cho học viên và tài liệu giảng dạy:
Tài liệu dành cho học viên có thể khác biệt so với tài liệu giảng trên lớp. AIM ACADEMY và giảng viên được quyền không chia sẻ những thông tin đã được phân loại trong tài liệu dành cho học viên.

 

4. Học viên hiểu rằng:
a) Tài liệu dành cho học viên là được AIM ACADEMY soạn thảo đặc biệt riêng, và dành riêng cho học viên của AIM ACADEMY, cho việc sử dụng Riêng và Bảo Mật của học viên.
b) Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong Tài liệu dành cho học viên và các thông tin giảng viên chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng Tài liệu dành cho học viên của AIM ACADEMY cho bất cứ mục đích giảng dạy hay thương mại nào.
c) Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY nếu vi phạm Điều 4.b.-Mục V này.

VI. Quy định về việc học viên yêu cầu huỷ tham gia lớp học

1. Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên (“Học viên được thay thế”) có thể đề nghị cá nhân khác thay thế (“Học viên thay thế”) nhưng phải được sự chấp thuận của AIM ACADEMY (“Thay thế học viên”). AIM ACADEMY chỉ có thể giải quyết việc Thay thế học viên khi lớp học chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 02 (hai) buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác. Phí thay thế học viên là 400.000 đồng.

 

2. Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của Học viên được thay thế.

 

3. Trong trường hợp Học viên được thay thế là học viên được công ty cử đi học, thì Học viên thay thế phải là nhân viên của công ty cử Học viên được thay thế đi học.

 

4. Hoàn học phí:
a) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 07 (bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 50% học phí (với điều kiện học phí đã đóng đủ);
b) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 05 (năm) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 20% học phí (với điều kiện học phí đã đóng đủ);
c) Với các trường hợp huỷ không tham gia lớp học khác, hay bỏ lớp học giữa khoá, hay bất cứ trường hợp nào không thuộc Điều 4.a.-Mục VI hoặc 4.b.-Mục VI hoặc Điều 1.d.-Mục II, AIM ACADEMY sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí hay bất cứ khoản ký quỹ (đóng cọc) nào.
d) Điều 4.a.-Mục VI và điều 4.b.-Mục VI không áp dụng cho trường hợp học viên đã thực hiện quyền chuyển lớp học hoặc môn học theo Mục VII dưới đây.

 

5. Học viên bắt buộc phải điền vào Đơn yêu cầu huỷ không tham gia lớp học do AIM ACADEMY cung cấp.

VII. Quy định về việc học viên yêu cầu dời lớp học của cùng môn học hoặc chuyển môn học

1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết yêu cầu dời lớp/khóa học của cùng môn học hoặc chuyển môn học khi lớp học chưa bắt đầu hoặc lớp học đã bắt đầu không quá 02 buổi học.

 

2. Việc chuyển lớp học khác của cùng môn học hoặc chuyển môn học chỉ được áp dụng:
a) 01 (một) lần duy nhất; và
b) Trong thời gian 06 (sáu) tháng tính từ ngày học viên yêu cầu dời lớp học hoặc yêu cầu chuyển lớp học.

 

3. Đối với học viên có nhu cầu dời sang lớp/khóa tiếp theo của cùng môn học:
a) Học viên hiểu và đồng ý rằng AIM ACADEMY hoàn toàn không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm:
i) Về nội dung giảng dạy của lớp học kế tiếp so với lớp học học viên đã đăng ký học;
ii) Về thời gian khai giảng hoặc về việc có hay không khai giảng lớp học kế tiếp cùng môn học.
b) Học viên đóng phí bảo lưu 400.000 đồng.

 

4. Đối với học viên có nhu cầu chuyển môn học:
a) Học viên bắt buộc phải điền vào Đơn yêu cầu chuyển môn học do AIM ACADEMY cung cấp.

b) Chênh lệch học phí:
i) Trường hợp học phí của môn học thay thế cao hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên phải đóng bù thêm khoản học phí chênh lệch.
ii) Trường hợp học phí của môn học thay thế thấp hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên không được nhận lại khoản học phí chênh lệch.

c) Học viên đóng phí chuyển khóa học là 900.000 đồng.

VIII. Quy định về việc học viên vắng mặt

1. Nếu học viên vắng mặt quá 20% số buổi học trong suốt khóa học mà không thông báo đến Giáo Vụ bằng email theo Điều 1.b.-Mục III hoặc không có lý do chính đáng, AIM ACADEMY có quyền chấm dứt việc học của học viên mà không hoàn lại học phí, và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

 

2. Lý do chính đáng được AIM ACADEMY chấp nhận bao gồm: lý do sức khoẻ (có giấy xác nhận của bác sĩ), và lý do công việc (có giấy xác nhận công tác từ công ty).

IX. Quy định về việc học bù

1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết học bù cho các trường hợp nghỉ học khi có lý do chính đáng theo Điều 2-Mục VIII.

 

2. Học bù chỉ áp dụng 01 lần duy nhất cho khóa học ngay kế tiếp.

 

3. Phí học bù: nếu học viên nghỉ quá 20% số buổi học và có nhu cầu học bù vào khóa học kế tiếp, phí học bù là 200.000 đồng.

X. Quy định về bảo mật thông tin

1. Trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY, AIM ACADEMY không biết, không buộc phải biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên chia sẻ các thông tin mật của riêng giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên.

 

2. Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.

 

3. Học viên không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi học/ buổi workshop hoặc bất kỳ sự kiện nào do AIM ACADEMY tổ chức, bất kể dưới hình thức nào trong suốt quá trình tham gia học tại AIM ACADEMY. Để làm rõ, AIM ACADEMY có thể đặt máy quay, chụp hình, ghi âm để phục vụ cho công việc nội bộ của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề an ninh, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học).

 

4. Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bên thứ ba nếu vi phạm Điều 2 và 3-Mục X này.

 

5. AIM ACADEMY cam kết bảo mật thông tin học viên. Thông tin học viên được AIM ACADEMY sử dụng cho mục đích lưu trữ, chăm sóc khách hàng và trong phạm vi được học viên cho phép.

XI. Quy định về bản quyền, sự vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng

1. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với tất cả tài liệu học tập, giảng dạy, giấy tờ, nội dung, chương trình đào tạo, thiết kế, bố trí, v.v… và được bảo vệ trước mọi sự xâm phạm bản quyền có liên quan.

 

2. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn: ý tưởng, bài làm, video, trong suốt quá trình học tập của học viên.

 

3. Học viên cam kết tôn trọng bản quyền của AIM ACADEMY đối với những đối tượng nêu trên, không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến bản quyền đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng đối với những đối tượng nêu trên cho bất kỳ mục đích nào).

 

4. Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên không được vi phạm bản quyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng cho mục đích nghiên cứu, làm bài tập hay bất kỳ mục đích nào khác) của bất kỳ giảng viên, học viên khác hoặc của bất kỳ ai. AIM ACADEMY không có trách nhiệm gì liên quan đến sự vi phạm bản quyền này của học viên (nếu có).

 

5. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3-Mục XI và Điều 4-Mục XI sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.

XII. Quy định về an toàn phòng cháy nổ, an toàn lớp học

1. Học viên cam kết tuân thủ những quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại lớp học, cơ sở đào tạo của AIM ACADEMY, tuân thủ những hướng dẫn cần thiết khi có sự cố xảy ra.

 

2. Học viên cam kết không mang chất cháy nổ, ma túy, các chất hóa học độc hại vào lớp học hay đến cơ sở vật chất của AIM ACADEMY.

 

3. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 1-Mục XII và Điều 2-Mục XII sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.