ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN –
AIM TERMS AND CONDITIONS (“ATC”)

Điều Khoản và Điều Kiện này có giá trị từ ngày 01/01/2021 và thay thế tất cả những Quy Định, Điều Khoản và Điều Kiện trước đây.
This Terms and Conditions is effective from 01 Jan 2021 and replaces all the previous Regulations, Terms and Conditions.

 

Trong trường hợp có bất kỳ sai biệt nào giữa bản in ATC này và bản ATC được đăng tải trên website tại https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/, bản đăng tải trên website sẽ được ưu tiên áp dụng.
If there are any differences from the printed ATC and the online ATC uploaded on the website at https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/, the online version on the website shall prevail.

Các Khái Niệm/Definitions

 • Môn học: Là một ngành học hoặc lĩnh vực học, ví dụ môn học Digital Platform Management hoặc môn học Event Management.
  Course: Is a discipline or a field of study, for example Digital Platform Management or Event Management.
 • Khóa học hoặc lớp học: Là chu kỳ học của từng môn học, ví dụ khóa Digital Platform Management 01 (DPM01), lớp Event Management 02 (EM02).
  Class: Is a learning cycle for each course, for example Digital Platform Management 01 (DPM01), or Event Management 02 (EM02).
 • Buổi học: Là đơn vị nhỏ nhất trong mỗi khóa/ lớp học, ví dụ khóa DPM01 có 08 buổi học, mỗi buổi học kéo dài từ 2.5 giờ đến 3 giờ.
  Session: Is the smallest unit in each class, each session takes place between 2.5 hours to 3 hours.
 • Lớp trưởng: Là nhân viên hoặc cộng tác viên của AIM ACADEMY có mặt trong suốt các buổi học để hỗ trợ giảng viên và học viên.
  Class monitor: Is an employee or freelancer of AIM ACADEMY who is present in all classroom sessions to support trainers and learners.
 • Giáo vụ: Là nhân viên của AIM ACADEMY, làm đầu mối liên lạc mọi thông tin về khoá học bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, địa điểm, tài liệu, tốt nghiệp, và ATC (Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc diễn giải, xử lý kỷ luật theo ATC).
  Academic administrator: Is an employee of AIM ACADEMY, playing the role of the contact point for any information related to learning including but not limited to time, location, materials, graduation, and ATC (Including but not limited to elaboration, disciplinary action in accordance with ATC)
 • Chuyên viên tư vấn phát triển năng lực và sự nghiệp: Là nhân viên của AIM ACADEMY tư vấn về định hướng nghề nghiệp và khóa học, phối hợp cùng giáo vụ và các bộ phận khác của AIM ACADEMY trợ giúp học viên trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY.
  Competence & career consultant: Is an employee of AIM ACADEMY who provides career orientation and training information, coordinates with the academic administrator and other departments of AIM ACADEMY to assist learners throughout the learning experience at AIM ACADEMY.
 • Bản cứng ATC: Là bản in của ATC này.
  Hard copy of ATC: Is the print out version of this ATC.
 • Bản online ATC: Là bản ATC đăng tải tại website AIM ACADEMY tại https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/
  The online version of ATC: Is the version uploaded on the website of AIM ACADEMY at https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/.

I. Quy định về học phí, chiết khấu và thanh toán/Regulations on tuition fee, discount and payment

1. Học phí/ Tuition fee

a, Học phí công bố trên website của AIM ACADEMY đã bao gồm VAT.
Tuition fee available on AIM ACADEMY’s website is VAT inclusive.

b, Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của AIM ACADEMY và được cập nhật trên website của AIM ACADEMY.
Tuition fee may change in accordance with the pricing policy of AIM ACADEMY and is updated on AIM ACADEMY’s website.

2. Phương thức thanh toán/ Payment method

a, Bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS/ By cash or card via POS device

i, Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng AIM ACADEMY.
Learners pay the tuition fee by cash or by card via POS device at AIM ACADEMY office.

ii, Học viên phải yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất biên nhận cho học viên. AIM ACADEMY không thể thừa nhận việc học viên đã đóng học phí nếu học viên không xuất trình được biên nhận.
Learners must request the staff who collects cash or swipe card to provide a receipt upon receiving payment. AIM ACADEMY cannot verify the fact that learners have paid the tuition fee unless learners provide the receipt.

iii, Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của AIM ACADEMY (ATC) trước khi đóng học phí. ATC được cung cấp trên website của AIM ACADEMY tại https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/. Nội dung của ATC cũng sẽ được cung cấp trên mặt sau của báo giá và trên mặt sau giấy biên nhận đóng học phí của học viên. Học viên thừa nhận việc học viên chấp nhận báo giá và/ hoặc đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng của AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.
Learners are required to carefully read and understand the Terms and Conditions by AIM ACADEMY (ATC) before paying tuition fee. ATC is provided on the website of AIM ACADEMY at https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/. The content of ATC is also included on the back side of the quotation and the receipt when paying tuition fee. Learners confirm that by approving the quotation and/or by paying the tuition fee by cash or by card via POS device at AIM ACADEMY’s office is to accept and follow the ATC completely.

b, Bằng chuyển khoản/ By bank transfer

i, Học viên đóng học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin dưới đây.

Learners pay the tuition fee by bank transfer should follow this information.

 • Tên tài khoản/ Account: Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY/ AIMACADEMY Training Joint Stock Company
 • Số tài khoản/ Bank account: 202583039
 • Ngân hàng/ Bank: Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn
 • Nội dung chuyển/ Transfer statement: [Họ tên] – [SĐT] – HOC PHI – [Khóa học]. Ví dụ: Nguyen Van A – 09XX XXX XXX – HOC PHI – DPM01

ii, Học viên phải chịu phí chuyển khoản (Nếu có).
Learners are required to pay the bank fee (If any).

iii, Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của AIM ACADEMY (ATC) trước khi chuyển khoản học phí. ATC được cung cấp trên website của AIM ACADEMY tại https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/. Học viên thừa nhận việc học viên chấp nhận báo giá và/ hoặc chuyển khoản học phí cho AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.
Learners are required to carefully read and understand the Terms and Conditions by AIM ACADEMY (ATC) before making the bank transfer. ATC is provided on the website of AIM ACADEMY at https://aimacademy.vn/dieu-khoan-dieu-kien/. Learners confirm that approving the quotation and/or by paying the tuition fee by bank transfer is to accept and follow the ATC completely.

c, Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.
Tuition fee must be paid in full before the start date of the class.

3, Điều kiện cho các chính sách chiết khấu, ưu đãi/ Conditions for discount or promotion policy

a, Đối với học viên tự đăng ký/ For self-registered learners

i, Chính sách ưu đãi và/ hoặc chiết khấu cho học viên tự đăng ký được thông báo trên website của AIM ACADEMY trong từng thời kỳ khác nhau.
Promotion and/ or discount policy for self-registered learners is announced on the website of AIM ACADEMY in each period of time.

ii, Để hưởng chính sách chiết khấu, ưu đãi theo Điều 3.a.i – Mục I này thì học viên phải ký quỹ (Đóng cọc) ít nhất 4.000.000 VNĐ trước ít nhất 20 (Hai mươi) ngày và hoàn thành 100% học phí trước ngày khai giảng (Đối với khoá học có học phí bằng hoặc trên 6.500.000 VNĐ); hoặc thanh toán toàn bộ học phí (Đối với khoá học có học phí dưới 6.500.000 VNĐ) ít nhất 20 (Hai mươi) ngày trước ngày khai giảng; hoặc theo quy định khác được thông báo theo từng thời kỳ liên quan đến chính sách chiết khấu, ưu đãi đang được áp dụng.
To receive the discount or promotion following Article 3.a.i. – Section I, learners must deposit a minimum amount of 4,000,000 VND by at least 20 (Twenty) days and fully pay the tuition fee prior to the start date (For the course priced at or under 6,500,000 VND); or fully pay the tuition fee (For the course priced above 6,500,000 VND) by at least 20 (Twenty) days prior to the start date; or depending on any other regulations announced in each period of time related to the discount or promotion policy applied at the present time.

b, Đối với học viên được công ty cử đi học/ For learners nominated by companies

i, AIM ACADEMY có chính sách chiết khấu cho học viên được công ty cử đi học, mức chiết khấu sẽ được thông báo trên website của AIM ACADEMY hoặc thông tin cụ thể đến công ty khi công ty liên hệ AIM ACADEMY.
AIM ACADEMY has discount policy for learners nominated by companies, with the discount rate published on the website of AIM ACADEMY or provided to the company upon request.

ii, Để hưởng chính sách chiết khấu theo Điều 3.b.i – Mục I này. công ty phải đóng đầy đủ học phí 100% cho toàn bộ nhân viên được cử đi học trong một giao dịch trước ít nhất 05 (Năm) ngày trước ngày khai giảng, hoặc theo điều khoản thanh toán thỏa thuận khác giữa AIM ACADEMY và công ty.
To benefit from the discount policy mentioned in Article 3.b.i. – Section I, the company must fully pay 100% of the tuition fee for all employees in one transaction by at least 05 (Five) days prior to the start date, or depending on any other payment terms agreed between AIM ACADEMY and the company.

iii, Công ty cử nhân viên đi học sẽ ký hợp đồng đào tạo với AIM ACADEMY.
The company that assigns employees to be trained at AIM ACADEMY will sign the training contract with AIM ACADEMY.

c, Ký quỹ (Đóng cọc)/ Deposit

i, Tất cả các khoản ký quỹ cho lớp học tại AIM ACADEMY là không hoàn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào, trừ trường hợp AIM ACADEMY huỷ lớp học hoặc môn học theo Điều 1.d – Mục II dưới đây.
All the deposit for class at AIM ACADEMY is non-refundable in any circumstance, except for the case where AIM ACADEMY cancels the class in accordance with Article 1.d – Section II below.

ii, Khoản ký quỹ chỉ có thể được sử dụng/ khấu trừ 01 (Một) lần cho lớp học đầu tiên học viên đăng ký. Trường hợp học viên không thể tham gia lớp học đã đăng ký, học viên phải thông báo bằng văn bản và AIM ACADEMY chỉ bảo lưu khoản ký quỹ cho 01 (Một) lớp học diễn ra tiếp theo trong thời hạn 06 (Sáu) tháng kể từ ngày đóng khoản ký quỹ.
The deposit shall be used/ deducted only 01 (One) time for the first class registered by learners. In case the learners are not able to attend the registered class, the learners must inform in writing to AIM ACADEMY, and the deposit shall be kept for only 01 (One) another class happened within 06 (Six) months from the date of deposit.

II. Quy định về ngày khai giảng và lịch học/Regulations on start date and class schedule

1, Ngày khai giảng/ Start date

a, Ngày khai giảng được công bố và cập nhật thường xuyên trên website của AIM ACADEMY. Học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật ngày khai giảng.
The start date is announced and updated regularly on AIM ACADEMY’s website. Learners have a responsibility to keep up with the start date.

b, Nhằm đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY được quyền thay đổi ngày khai giảng, hoặc thay đổi địa điểm giảng dạy, hoặc huỷ lớp học hoặc môn học, hoặc thay đổi tên lớp học và/ hoặc môn học, thay đổi hoặc hủy một phần hoặc toàn phần nội dung của lớp học hoặc môn học trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: Lớp học không đạt sĩ số, chất lượng học viên chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng của lớp học, giảng viên bận công tác, môn học hoặc lớp học không còn phù hợp, hoặc do Sự Kiện Bất Khả Kháng.
To ensure the class quality, AIM ACADEMY has the right to change the start date or training location, to cancel the class, to change course name, to change or cancel part of or the entire content of the class in the following including but not limited to these cases: Class does not reach enrollment quota, quality of learners does not meet the requirements of the class, trainer is on a business trip, the class is no longer suitable, or due to the Event of Force Majeure.

c, AIM ACADEMY sẽ thông báo cập nhật trên website tại từng thời điểm hành động của Điều 1.b. – Mục II này.
AIM ACADEMY will announce on website at the time of each action in Article 1.b. – Section II.

d, Trong trường AIM ACADEMY huỷ lớp học, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc phần học phí học viên đã đóng.
In case AIM ACADEMY cancels the class, AIM ACADEMY will reimburse the entire or part of the tuition fee paid by the learners.

2, Lịch học/ Schedule

a, Lịch học cho từng buổi học của từng lớp học sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY, học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật lịch học thường xuyên để tuân thủ quy định của Mục III.
Schedule for each session of the class will be updated regularly on the extranet of AIM ACADEMY, learners should stay tuned with the updated schedule to abide the regulations in Section III.

b, AIM ACADEMY được quyền hủy hoặc thay thế buổi học hoặc thay thế giảng viên. Trong trường hợp này, AIM ACADEMY sẽ thông báo bằng email hoặc tin nhắn điện thoại hoặc điện thoại trực tiếp đến từng học viên.
AIM ACADEMY has the right to cancel or replace the session or the trainer. In this case, AIM ACADEMY will announce via email or text message or direct phone call to each learner.

3, Đăng ký học diễn ra sau ngày khai giảng/ Class registration after start date

a, Nếu sĩ số lớp học cho phép và chất lượng học viên phù hợp với lớp học, học viên đăng ký học sau ngày khai giảng sẽ được chấp nhận tham gia lớp học.
If class quota allows and quality of learners is suitable for the class, learners can register after the start date and be accepted to join the class.

b, Học viên phải thanh toán đầy đủ toàn bộ học phí quy định của lớp học trước khi tham gia bất cứ buổi học nào.
Learners have to pay in full the whole tuition fee as stated before taking part in any session of the class.

3, AIM ACADEMY sẽ gửi tài liệu các buổi vắng mặt của học viên do tham gia lớp học sau ngày khai giảng, nhưng sẽ không có trách nhiệm sắp xếp cho học viên học bù các ngày vắng mặt; học viên có trách nhiệm tự nghiên cứu tài liệu.
AIM ACADEMY will send the materials of any sessions missing due to the learners’ late participation after the start date, but will not be responsible to arrange any make up session; the learners will be responsible to self-study the provided materials.

III. Quy định về kỷ luật học tập/Regulations on classroom rules

1, Học viên phải là đích danh cá nhân đăng ký và thanh toán học phí theo biên nhận tương ứng (Nếu có); trừ trường hợp người đăng ký là doanh nghiệp/ tổ chức hoặc phụ huynh hoặc người đăng ký giúp. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tên và thông tin cá nhân của người học phải được nêu rõ trong bản đăng ký và/ hoặc danh sách đính kèm (Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đăng ký cho nhân viên của mình).
Learners must be the one who registers and settles the tuition fee recorded in the receipt (If any); unless company/ organization or parents or someone else help register. However, in any case, the name and personal information of the learners must be mentioned clearly in the registration form and/ or the attached learner list (In case company, organization register for staff).

2, Đúng giờ/ Punctuality

a, Học viên đi học đúng giờ quy định (7pm hoặc giờ khác do giáo vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với lớp trưởng.
Learners need to come to class on time (7pm or different time informed by academic administrator for learners of specific class) and check attendance at the beginning of each class session with the class monitor.

b, Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến giáo vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.
To ensure the quality of the class, if learners would be late for more than 30 minutes or would be off, learners need to notify the academic administrator by email within 24 hours before the session.

c, Để đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu học viên đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.
To ensure the quality of the class, AIM ACADEMY may refuse learners to take part in the class if learners are late for more than 30 minutes. In this case, learners would be considered absent for that session.

3, Thái độ và tinh thần học tập/ Attitudes and learning spirits

a, Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, tham gia thực hành đầy đủ, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, lớp trưởng và các nhân viên của AIM ACADEMY.
To deliver great quality of the class for every learner, learners must commit serious learning attitudes, take part in practical exercises, cooperate and respect the trainers, fellow learners, guest speakers, class monitor, and other employees of AIM ACADEMY.

b, Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/ hoặc lớp trưởng và/ hoặc các nhân viên của AIM ACADEMY.
Learners must commit to abide by any classroom rules by trainers and/ or class monitor and/ or employees of AIM ACADEMY.

c, Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của AIM ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.
Learners must commit to protect the properties of AIM ACADEMY, which are provided, interacted with and used during the learning duration. Violating this term, learners commit to compensate any damage for AIM ACADEMY or any related third party.

d, Trong các chuyến đi học tập thực tế (Đi thăm công ty, focus group,..), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của AIM ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.
During field trip (Company visit, focus group, etc.), learners must ensure dress code, polite and professional manner, and respectful attitudes to partners, employees of AIM ACADEMY, fellow learners and other members of the trip.

e, Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.
Learners must agree that violation of Article 3 – Section III will result in the termination of learners’ learning at AIM ACADEMY, and AIM ACADEMY bears no responsibility towards the learners or any other third party, and tuition fee will not be refunded.

IV. Quy định về tốt nghiệp/Regulations on graduation

1. Điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp/Requirements to issue certificate of graduation

a) Tham gia ít nhất 80% thời lượng khóa học; và
Participate at least 80% of the class session; and

b) Hoàn thành tốt bài thi cuối khoá và được giảng viên chấm đậu.
Complete the final assignment with passing remarks by trainers.

c) Trong trường hợp học viên không thoả mãn điều kiện 1.b. – Mục IV này cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên được thi lại cuối khoá 01 (Một) lần, và AIM ACADEMY sẽ thu phí tổ chức thi tốt nghiệp lại cho học viên. Mức phí phải thu tuỳ theo chi phí tổ chức theo từng thời kỳ cụ thể, nhưng sẽ không quá 20% học phí của lớp học (Chưa tính VAT).
In the event that learners could not meet the requirement of Article 1.b. – Section IV, learners will be allowed to retake the final assignment 01 (One) time, and AIM ACADEMY will collect the admin fee. The fee will vary depending on the cost to organize the final presentation in each period of time, but will not exceed 20% of the tuition fee (Exclusive of VAT).

 

2. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp/Issue certificate of graduation

a) AIM ACADEMY cấp miễn phí chứng chỉ tốt nghiệp một lần cho học viên. AIM ACADEMY sẽ thu phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp là 100.000 VNĐ (Bao gồm VAT) nếu học viên có yêu cầu cấp lại.
AIM ACADEMY will issue the certificate of graduation free of charge for the first time. AIM ACADEMY will charge a fee of 100,000 VND (VAT included) to re-issue the certificate of graduation upon learner’s request.

b) AIM ACADEMY có quyền hoàn toàn và không tranh cãi có hay không cấp hoặc cấp lại chứng chỉ tốt nghiệp.
AIM ACADEMY has the complete and uncontested rights to issue or not issue or re-issue the certificate of graduation.

c) Tên trên chứng chỉ tốt nghiệp là họ và tên mà học viên cung cấp cho AIM ACADEMY khi đăng ký lớp học. AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thay đổi họ tên nào khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
The name on the certificate is the full name provided by learners when registered for the class. AIM ACADEMY will not resolve any request to change the name when issuing the certificate of graduation.

V. Quy định về tài liệu dành cho học viên/Regulations on materials for learners

1. Định dạng/Format
a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cung cấp bằng định dạng pdf. AIM ACADEMY sẽ không cung cấp bản in giấy để bảo vệ môi trường.
Materials for learners will be provided in pdf format. AIM ACADEMY will not provide the printed copy to save the environment.

b) Tài liệu dành cho học viên được tải trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY để học viên tải về.
Materials for learners will be uploaded on the extranet of AIM ACADEMY.

 

2. Thời gian gửi tài liệu dành cho học viên/Time to deliver materials for learners

a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY sau buổi học hoặc lớp học để đảm bảo sự tập trung của học viên trong buổi học.
Materials for learners will be uploaded on the extranet of AIM ACADEMY after the session or class to keep learners focused during the class session.

b) Tài liệu cho học viên sẽ được lưu trữ trên cổng thông tin tương tác với học viên của AIM ACADEMY tối đa 07 (Bảy) ngày sau buổi học hoặc lớp học (“Thời gian cung cấp tài liệu”). Học viên có trách nhiệm quản lý thời gian tải tài liệu về kịp thời. AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào về cung cấp tài liệu sau thời gian cung cấp tài liệu.
Materials for learners will be archived on the extranet of AIM ACADEMY at maximum 07 (Seven) days after the session or class (“Time to deliver materials”). Learners should manage to download the materials on a timely manner. AIM ACADEMY will not resolve any request for materials after the time to deliver materials.

 

3. Sự khác biệt của tài liệu dành cho học viên và tài liệu giảng dạy/Differences of materials for learners and trainers’ materials

Tài liệu dành cho học viên có thể khác biệt so với tài liệu giảng trên lớp. AIM ACADEMY và giảng viên được quyền không chia sẻ những thông tin đã được phân loại trong tài liệu dành cho học viên.
Materials for learners may be different from trainers’ materials. AIM ACADEMY and the trainers have the right not to share classified information in the materials for learners.

 

4. Học viên hiểu rằng/Learners must understand that

a) Tài liệu dành cho học viên là được AIM ACADEMY soạn thảo đặc biệt riêng, và dành riêng cho học viên của AIM ACADEMY, cho việc sử dụng riêng và bảo mật của học viên.
Materials for learners have been specially and specifically designed by AIM ACADEMY for learners just for the private and confidential use of learners.

b) Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong tài liệu dành cho học viên và các thông tin giảng viên chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng tài liệu dành cho học viên của AIM ACADEMY cho bất cứ mục đích giảng dạy hay thương mại nào.
Learners must commit to keep confidential the information in the materials for learners and the information the trainers share in the classroom. Learners must not share for any third party, or modify, or use the materials for learners tor any training or commercial purpose.

c) Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY nếu vi phạm Điều 4.b – Mục V này.
Learners commit to compensate the loss for AIM ACADEMY if breaching Article 4.b – Section V.

VI. Quy định về việc học viên yêu cầu huỷ tham gia lớp học/Regulations on cancellation by learners

1. Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên (“Học viên được thay thế”) có thể đề nghị cá nhân khác thay thế (“Học viên thay thế”) nhưng phải được sự chấp thuận của AIM ACADEMY (“Thay thế học viên”). AIM ACADEMY chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên khi lớp học chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 02 (Hai) buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.
In case any learner fail to attend the class, he/she (Substituted learners) is allowed to suggest a substitute learner, with the acceptance of AIM ACADEMY. AIM ACADEMY can only approve the substitute case if the class has not started or has just run no more than 2 sessions from the start date to ensure the quality of the class and the benefits of other learners.

 

2. Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của học viên được thay thế.
Substitute learner will take all the benefits and obligations from the substituted learners.

 

3. Trong trường hợp học viên được thay thế là học viên được công ty cử đi học, học viên thay thế phải là nhân viên của công ty cử học viên được thay thế đi học.
In the event the substituted learner is nominated by the company, the substitute learner must be an employee of this company.

 

4. AIM ACADEMY sẽ tính phí thay thế học viên là 400.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
AIM ACADEMY charges an administration fee of 400,000 VND (VAT included).

 

5. Hoàn học phí/Refund policy
a) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 07 (Bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 50% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);
If learners notify up to 07 (Seven) days before the start date of the class, the learners will receive a refund of 50% of tuition fee (Provided learners settle 100% tuition fee).

b) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 05 (Năm) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 20% học phí (Với điều kiện học phí đã đóng đủ);
If learners notify up to 05 (Five) days before the start date of the class, the learners will receive a refund of 20% of tuition fee (Provided learners settle 100% tuition fee).

c) Với các trường hợp huỷ không tham gia lớp học khác, hay bỏ lớp học giữa chừng, hay bất cứ trường hợp nào không thuộc Điều 5.a hoặc Điều 5.b – Mục VI hoặc Điều 1.d. – Mục II, AIM ACADEMY sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí hay bất cứ khoản ký quỹ nào.
Failure to attend the class without prior notice, or dropping out of the class half way, or for whatever reason different from Article 5.a or Article 5.b – Section VI or Article 1.d – Section II, AIM ACADEMY will take no action upon any request for refund.

d) Điều 5.a và Điều 5.b – Mục VI không áp dụng cho trường hợp học viên đã thực hiện quyền chuyển lớp học hoặc môn học theo Mục VII dưới đây.
Article 5.a or 5.b – Section VI is not applied for learners who change the class to Section VII below.

 

6. Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu huỷ không tham gia lớp học do AIM ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.
Learners must complete the cancellation declaration form provided by AIM ACADEMY or inform in writing.

VII. Quy định về việc học viên yêu cầu chuyển lớp học của cùng môn học hoặc chuyển môn học/Regulations on class change or course change

1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết yêu cầu chuyển lớp/ khóa học của cùng môn học hoặc chuyển môn học khi lớp học chưa bắt đầu hoặc lớp học đã bắt đầu không quá 02 (Hai) buổi học.
AIM ACADEMY only accepts the request to change the class within a course or change the course if the class has not started or runs no more than 2 sessions after start date.

 

2. Việc chuyển lớp học khác của cùng môn học hoặc chuyển môn học chỉ được áp dụng:
Change of class within a course or change of course are only applied:

a) 01 (Một) lần duy nhất; và
01 (One) time only; and

b) Trong thời gian 06 (Sáu) tháng tính từ ngày học viên yêu cầu chuyển lớp học hoặc yêu cầu chuyển môn học.
Within 06 (Six) months after the date learners apply for class change or course change.

 

3. Đối với học viên có nhu cầu chuyển sang lớp/ khóa tiếp theo của cùng môn học:
For learners who wish to change the class within a course:

a) Học viên hiểu và đồng ý rằng AIM ACADEMY hoàn toàn không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm:
Learners understand and agree that AIM ACADEMY will not be held liable for:

i) Về nội dung giảng dạy của lớp học kế tiếp so với nội dung giảng dạy của lớp học học viên đã đăng ký học;
The training content of the next class in comparison with that of the class the learners has registered;

ii) Về thời gian khai giảng hoặc về việc có hay không khai giảng lớp học kế tiếp cùng môn học.
The start date or whether the next class of the same course that learners desire to move to is available or not.

b) Học viên đóng phí bảo lưu 400.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
Learners should pay a fee of 400,000 VND (VAT included).

 

4. Đối với học viên có nhu cầu chuyển môn học:
For learners who wish to change the course:

a) Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu chuyển môn học do AIM ACADEMY cung cấp hoặc thông báo bằng văn bản.
Learners must complete the course change form provided by AIM ACADEMY or inform in writing.

b) Chênh lệch học phí/Tuition fee difference

i) Trường hợp học phí của môn học thay thế cao hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên phải đóng bù thêm khoản học phí chênh lệch.
In case the fee of alternative course is higher than that of the original course, learners must pay the excess amount.

ii) Trường hợp học phí của môn học thay thế thấp hơn môn học học viên đã đăng ký học, học viên không được nhận lại khoản học phí chênh lệch.
In case the fee of alternative course is lower than that of the original course, learners will be given no refunds of the excess amount.

c) Học viên đóng phí chuyển môn học là 900.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
Learners should pay a fee of 900,000 VND (VAT included).

VIII. Quy định về việc học viên vắng mặt/Regulations on absence

1. Nếu học viên vắng mặt quá 20% số buổi học trong suốt khóa học mà không thông báo đến giáo vụ bằng email theo Điều 2.b.- Mục III hoặc không có lý do chính đáng, AIM ACADEMY có quyền chấm dứt việc học của học viên mà không hoàn lại học phí, và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.
If learners are absent from class more than 20% of class sessions without any notification to academic administrator by email as per Article 2.b – Section III or without any adequate reason, AIM ACADEMY reserves the right to terminate the learning of learners with no refund and bears no responsibility to the act of learners or any other third party.

 

2. Lý do chính đáng được AIM ACADEMY chấp nhận bao gồm lý do sức khoẻ (Có giấy xác nhận của bác sĩ), và lý do công việc (Có giấy xác nhận công tác từ công ty).
Adequate reasons accepted by AIM ACADEMY are illness (With doctor’s letter) or work with evidence in the form of company’s letter.

IX. Quy định về việc học bù/Regulations on make-up attendance

1. AIM ACADEMY chỉ giải quyết học bù cho các trường hợp nghỉ học khi có lý do chính đáng theo Điều 2 – mục VIII.
AIM ACADEMY only accepts to offer make-up attendance for cases with adequate reasons as per Article 2 – Section VIII.

 

2. Học bù chỉ áp dụng 01 (Một) lần duy nhất cho khóa học ngay kế tiếp.
Make-up attendance is applied for 01 (One) time in the very next class.

 

3. Học viên đóng phí học bù 200.000 VNĐ (Bao gồm VAT).
Learners should pay a fee of 200,000 VND (VAT included).

X. Quy định về bảo mật thông tin/Regulations on information security

1. Trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY, AIM ACADEMY không biết, không buộc phải biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên chia sẻ các thông tin mật của riêng giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên.
Throughout the entire time that the learners are with AIM ACADEMY, AIM ACADEMY is not required to know and bear any responsibility regarding the fact that trainers, learner or other learners share the confidential information of trainers, learner or other learners.

 

2. Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.
Learners commit to keep confidential the private and confidential information classified for a specific class that learners participate. Learners shall not share for any other third party, modify or use that information for any purpose.

 

3. Học viên không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi học/ buổi workshop hoặc bất kỳ sự kiện nào do AIM ACADEMY tổ chức, bất kể dưới hình thức nào trong suốt quá trình tham gia học tại AIM ACADEMY. Để làm rõ, AIM ACADEMY có thể đặt máy quay, chụp hình, ghi âm để phục vụ cho công việc nội bộ của mình (Bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề an ninh, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học).
Learners are not allowed to video record, photo, audio record the training class/ workshop or any event organized by AIM ACADEMY in any format throughout the entire time that the learners are with AIM ACADEMY. For further clarification, AIM ACADEMY can video record, photo, audio record for internal use (Including but not limited to security purpose, training improvement, classroom service enhancement).

 

4. Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY và/ hoặc bên thứ ba nếu vi phạm Điều 2 và Điều 3 – Mục X này.
Learners commit to compensate for AIM ACADEMY and/or the third party if learners violate Article 2 and Article 3 – Section X.

 

5. AIM ACADEMY cam kết bảo mật thông tin học viên. Thông tin học viên được AIM ACADEMY sử dụng cho mục đích lưu trữ, chăm sóc khách hàng và trong phạm vi được học viên cho phép.
AIM ACADEMY commits to keep confidential the learner information. Learner information is used for filing, customer service and with the limit accepted by learners.

XI. Quy định về bản quyền, sự vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng/Regulations on copyright, copyright infringement, plagiarism

1. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với tất cả tài liệu học tập, giảng dạy, giấy tờ, nội dung, chương trình đào tạo, thiết kế, bố trí, v.v… và được bảo vệ trước mọi sự xâm phạm bản quyền có liên quan.
AIM ACADEMY owns the legal copyrights of all materials related to learning, training, document, content, curriculum, design, arrangement, etc. and is protected against any infringement.

 

2. AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với kết quả học tập của học viên, bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng, bài làm, bài thuyết trình, thiết kế, video, v.v… trong suốt quá trình học tập của học viên.
AIM ACADEMY owns the legal copyrights of the learner works including but not limited to idea, assignment, presentation, design, video… throughout the entire time that the learners are with AIM ACADEMY.

 

3. Học viên cam kết tôn trọng bản quyền của AIM ACADEMY đối với những đối tượng nêu trên, không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến bản quyền đó (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng đối với những đối tượng nêu trên cho bất kỳ mục đích nào).
Learners commit to respect the copyright of AIM ACADEMY regarding to the above-mentioned subjects, and would not commit any violation (Including but not limited to illegal use, plagiarism, copycat of those subjects for any other purposes).

 

4. Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên không được vi phạm bản quyền (Bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng cho mục đích nghiên cứu, làm bài tập hay bất kỳ mục đích nào khác) của bất kỳ giảng viên, học viên khác hoặc của bất kỳ ai. AIM ACADEMY không có trách nhiệm gì liên quan đến sự vi phạm bản quyền này của học viên (Nếu có).
Furthermore, during the learning process, learners are not to commit copyright infringement (Including but not limited to illegal use, plagiarism, copycat for the purpose of research, class assignment or any other purposes) of any trainer, learner or of any other individual. AIM ACADEMY are not responsible for any violation made by learners (If any).

 

5. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 3 – Mục XI và Điều 4 – Mục XI sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.
Learners agree that violating Article 3 – Section XI and Article 4 – Section XI will lead to the termination of learners’ learning at AIM ACADEMY and AIM ACADEMY bears no responsibility toward the learners or any other third party, and the tuition fee will not be refunded, and learners will have to compensate for any damage toward AIM ACADEMY or any related third party.

XII. Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, ma túy, chất độc hại/Regulations on fire safety, prevention against drugs, hazardous materials

1. Học viên cam kết tuân thủ những quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại lớp học, cơ sở đào tạo của AIM ACADEMY, tuân thủ những hướng dẫn cần thiết khi có sự cố xảy ra.
Learners commit to abide by the regulations on fire safety in the classroom and in the training venue of AIM ACADEMY, abide the necessary instructions when problem occurs.

 

2. Học viên cam kết không mang chất cháy nổ, ma túy, các chất hóa học độc hại vào lớp học hay đến cơ sở vật chất của AIM ACADEMY.
Learners commit not to bring flammable materials, drugs, hazardous chemicals into the classroom or training venue of AIM ACADEMY.

 

3. Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 1 – Mục XII và Điều 2 – Mục XII sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.
Learners agree that violating Article 1 – Section XII, Article 2 – Section XII will lead to the termination of learners’ learning at AIM ACADEMY and AIM ACADEMY bears no responsibility toward the learners or any other third party, and the tuition fee will not be refunded, and learners will have to compensate for any damage toward AIM ACADEMY or any related third party.

XIII. Quy định về trường hợp bất khả kháng/Regulations on force majeure

1. AIM ACADEMY có quyền trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo ATC này do phát sinh các sự việc ngoài tầm kiểm soát của AIM ACADEMY (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) bao gồm nhưng không giới hạn như hỏa hoạn, thiên tai chiến tranh, bạo loạn, nổi loạn, lệnh cấm, dịch bệnh, nổi dậy, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hoặc các quy tắc, quy định, quy chế, lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào hoặc lệnh của bất kỳ tòa án có quyền tài phán nào, gây ảnh hưởng, cản trở AIM ACADEMY thực hiện nghĩa vụ của mình theo ATC này, thì sẽ được gia hạn thêm một khoản thời gian bằng với khoảng thời gian trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.
If the performance of any obligation under this Agreement by AIM ACADEMY should be prevented or delayed by an event of force majeure (“Event of Force Majeure”), such as, without limitation, fire, natural disaster, war, rebellion, sabotage, embargo, epidemic, act of God, or act, rule, regulation, strike, order or directive of any governmental authority or the order of any court of competent jurisdiction, AIM ACADEMY’s duty to perform its obligations affected by the Event of Force Majeure shall be suspended for a period equal to the delay directly resulting from the occurrence of such event.

 

2. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, AIM ACADEMY sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế hoặc loại trừ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng và trong thời gian sớm nhất có thể, nỗ lực tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
In case of any Event of Force Majeure, AIM ACADEMY shall take appropriate measures to minimise or remove the effects of force majeure and, within the shortest possible time, attempt to resume performance of its obligations affected by the Event of Force Majeure.