Fami - Marketing Plan

Đề bài: Đề xuất ý tưởng sản phẩm mới và xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp giúp thương hiệu sữa FAMI gia tăng doanh số.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.