Quy Định Chung

Quy Định Chung

Điều Khoản và Điều Kiện này có giá trị từ ngày 01/06/2017 và thay thế tất cả những Qui Định, Điều Khoản và Điều Kiện trước đây.

This Terms and Conditions is effective from 1st June 2017 and replaces all the previous Regulations, Terms and Conditions.

Trong trường hợp có bất kỳ sai biệt nào giữa bản in ATC này và bản ATC được đăng tải trên website của AIM ACADEMY, bản đăng tải trên website sẽ được ưu tiên áp dụng.

In the event there is any difference from the printed ATC and the ATC version uploaded on the website of AIM ACADEMY, the online version on the website shall prevail.

Các khái niệm/ Definitions

 • Chuyên ngành: là một ngành học, ví dụ chuyên ngành Brand Management hoặc Strategic Planning.

Major: is a field of study, for example Brand Management or Strategic Planning

 • Lớp học: là chu kỳ học của từng chuyên ngành, ví dụ lớp Brand Building Excellence 01, lớp Brand Building Excellence 02.

Class: is a learning cycle for each major, for example Brand Building Excellence 01 class, or Brand Building Excellence 02 class.

 • Học phần: là một chuỗi 03 buổi học cùng một chủ đề

Module: is a set of 03 training sessions in the same topic

 • Buổi học: mỗi buổi học sẽ kéo dài từ 2.5 đến 3 giờ

Session: is a training session will take place between 2.5 to 3 hours

 • Nhân viên trực lớp: là nhân viên của AIM ACADEMY có mặt trong suốt các buổi học để hỗ trợ giảng viên và học viên.

Class monitor: is an employee of AIM ACADEMY that is present in all classroom sessions to support trainers  and learners.

 • Giáo vụ: là đầu mối liên lạc mọi thông tin về khoá học như thời gian, địa điểm, tài liệu, và tốt nghiệp.

Academic administrator: is the contact point regarding the information of the learning such as time, location, materials and graduation session.

 • Chuyên viên tư vấn phát triển năng lực và sự nghiệp: là chuyên viên tư vấn của AIM ACADEMY tư vấn về định hướng nghề nghiệp và khóa học, hỗ trợ học viên trước và sau khóa học, phối hợp cùng giáo vụ và các bộ phận khác của AIM ACADEMY trợ giúp học viên trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY.

Competence & career consultant: is the consultant of AIM ACADEMY who provides career orientation and class information, who will support learners before and after the class, in corporation with the academic administrator and other departments of AIM ACADEMY to assist learners through the learning time at AIM  ACADEMY.

Thông tin liên lạc của giáo vụ của AIM ACADEMY/Contact information of academic administrator at AIM ACADEMY

I. Qui định về học phí, chiết khấu và thanh toán/ Regulations on tuition fee, discount and payment

1) Học phí/ Tuition fee

a) Học phí công bố trên website của AIM ACADEMY đã bao gồm VAT.

Tuition fee available on AIM ACADEMY’s website is VAT inclusive.

b) Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của AIM ACADEMY và được cập nhật trên website của AIM ACADEMY.

Tuition fee may change according to the pricing policy of AIM ACADEMY and will be updated on AIM ACADEMY’s website.

2) Phương thức thanh toán/ Payment method

a) Bằng tiền mặt/ By cash

 • Học viên đóng học phí bằng tiền mặt tại văn phòng AIM ACADEMY.

Learners pay the tuition fee by cash at AIM ACADEMY office.

 • Học viên phải yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất biên nhận cho học viên. AIM ACADEMY không thể thừa nhận việc học viên đã đóng học phí nếu học viên không xuất trình được biên nhận.

Learners must request staff to provide receipt upon receiving payment. AIM ACADEMY cannot verify the fact that learners have paid the tuition fee unless they provide the receipt.

 • Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của AIM ACADEMY (ATC) trước khi đóng học phí. ATC được cung cấp trên website của AIM ACADEMY aimacademy.vn. Học viên thừa nhận việc học viên đóng học phí bằng tiền mặt tại văn phòng của AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.

Learners are required to read and understand carefully the Terms and Conditions from AIM ACADEMY (ATC) before paying tuition fee. ATC is provided on the website of AIM ACADEMY www.aimacademy.vn. Learners confirm that by paying the tuition fee by cash at AIM ACADEMY’s office is to accept and follow the ATC completely.

b) Bằng chuyển khoản/ By bank transfer

 • Công ty Cổ phần Đào tạo AIMACADEMY/ AIMACADEMY Training Joint-Stock Company
 • Số tài khoản/ Bank account: 202583039
 • Tại/ Bank: NH TMCP Á Châu, chi nhánh Sài Gòn
 • Nội dung chuyển/ Transfer statement: [Họ tên], [SĐT], thanh toán học phí khoá học [tên khóa học] – khai giảng [ngày khai giảng]
 • Học viên được yêu cầu đọc kỹ và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện của AIM ACADEMY (ATC) trước khi chuyển khoản học phí. ATC được cung cấp trên website của AIM ACADEMY aimacademy.vn. Học viên thừa nhận việc học viên chuyển khoản học phí cho AIM ACADEMY là học viên chấp nhận tuân thủ hoàn toàn ATC.

Learners are required to read and understand carefully the Terms and Conditions from AIM ACADEMY (ATC) before transfer the tuition fee. ATC is provided on the website of AIM ACADEMY www.aimacademy.vn. Learners confirm that by paying the tuition fee by bank transfer is to accept and follow the ATC completely.

c) Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.

Tuition fee must be paid in full before the start date of the class.

3) Điều kiện cho các chính sách chiết khấu, ưu đãi/ Conditions for discount or promotional policy

a) Đối với học viên tự đăng ký/ With self-registered learners

i) Chính sách ưu đãi và/hoặc chiết khấu cho học viên tự đăng ký được thông báo trên website của AIM ACADEMY từng thời kỳ khác nhau.

Promotional and/or discount policy for self-registered learners is announced on website of AIM ACADEMY from each different periods.

ii) Để hưởng chính sách chiết khấu, ưu đãi theo Điều 3.a.i của Mục I này thì học viên phải ký quỹ tối thiểu 50 % học phí trước ít nhất 20 (hai mươi) ngày và hoàn thành 100% học phí trước ngày khai giảng, hoặc theo qui định khác được thông báo theo từng thời kỳ liên quan đến chính sách chiết khấu ưu đãi đang được áp dụng.

To receive the discount or promotional policy following Article 3.a.i. of Section I, learners must deposit a minimum amount by a certain period announced on AIM ACADEMY website and fully pay the tuition fee prior the start date, or following any other regulations announced each period regarding the discount or promotional policy applied at the time.

b) Đối với học viên được công ty cử đi học/ With learners sent from their companies

i) AIM ACADEMY có chính sách chiết khấu cho học viên được công ty cử đi học, mức chiết khấu cụ thể sẽ được thông báo trên website của AIM ACADEMY hoặc thông tin cụ thể đến công ty khi công ty liên hệ AIM ACADEMY.

AIM ACADEMY has discount policy for learners sent from their companies, with the accurate discount rate announced on website of AIM ACADEMY, or detailed information to the company from the correspondence with AIM ACADEMY.

ii) Để hưởng chính sách chiết khấu theo Điều 3.b.i của Mục I này thì công ty phải đóng đầy đủ học phí 100% cho toàn bộ nhân viên được cử đi học trong một giao dịch trước ít nhất 5 (năm) ngày trước ngày khai giảng, hoặc theo điều khoản thanh toán thoả thuận khác giữa AIM ACADEMY và công ty.

To receive the discount policy according to Article 3.b.i. of Section I, company must fully pay 100% of the tuition fee for all employees in one transaction by a certain period announced on AIM ACADEMY website, or according to any other payment conditions as agreed between AIM ACADEMY and the company.

iii) Công ty cử nhân viên đi học sẽ ký hợp đồng đào tạo với AIM ACADEMY.

The company that assigns employees to learn will sign the training contract with AIM ACADEMY.

c) Ký quỹ/ Deposit

i) Tất cả các khoản ký quỹ cho lớp học tại AIM ACADEMY là không hoàn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào, trừ trường hợp AIM ACADEMY huỷ lớp học hoặc môn học theo điều 1.d của Mục II dưới đây.

All the deposit for class at AIM ACADEMY is non-refundable in any circumstance, except for the case where AIM ACADEMY cancels the class according to Article 1.d of Section II below.

ii) Khoản ký quỹ chỉ có thể được sử dụng/ khấu trừ một (01) lần cho lớp học đầu tiên học viên đăng ký. Trường hợp học viên không thể tham gia lớp học dự định đăng ký, học viên phải thông báo bằng văn bản và AIM ACADEMY chỉ bảo lưu khoản ký quỹ cho một (01) lớp học diễn ra tiếp theo trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày đóng khoản ký quỹ.

The deposit shall be used/ deducted only one (01) time for the first class registered. In case the learners are not able to attend the class as per their desire to register, the learners must inform in writing to AIM ACADEMY, and the deposit shall be kept for only one (01) another class started within six (06) month from the date of deposit payment.

II. Qui định về ngày khai giảng và lịch học/ Regulations about start date and class schedule

1)  Ngày khai giảng/ Start date

a) Ngày khai giảng được công bố và cập nhật thường xuyên trên website của AIM ACADEMY. Học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật Ngày khai giảng.

Start date is announced and updated regularly on AIM ACADEMY’s website. Learners have the responsibility to follow and update constantly.

b) Nhằm đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY được quyền thay đổi ngày khai giảng, hoặc thay đổi địa điểm giảng dạy, hoặc huỷ lớp học hoặc môn học, hoặc thay đổi tên lớp học và/hoặc môn học, thay đổi hoặc huỷ một phần hoặc toàn phần nội dung của lớp học hoặc môn học trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: lớp học không đạt sĩ số, chất lượng học viên chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng của lớp học, giảng viên bận công tác, môn học hoặc lớp học không còn phù hợp.

In order to ensure class, AIM ACADEMY has the rights to change the start date, or training location, or cancel class, or change class name, change or cancel a part or the whole content of the class in the following, but not limiting to these cases: class does not achieve enrollment quota, quality of learners does not meet the quality need of the class, trainer is on business trip, the class is no longer suitable.

c) AIM ACADEMY sẽ thông báo cập nhật trên website tại từng thời điểm hành động của Điều 1.b. của Mục II này.

AIM ACADEMY will announce the update on website at the points of each action from Article 1.b. from Section II takes place.

d) Trong trường AIM ACADEMY huỷ lớp học, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc phần học phí học viên đã đóng.

In case AIM ACADEMY cancels the class, AIM ACADEMY will reimburse the whole or part of tuition fee submitted by the learners.

2) Lịch học/ Schedule

a) Lịch học cho từng buổi học của từng lớp học sẽ được cập nhật thường xuyên trên server của AIM ACADEMY, học viên có trách nhiệm theo dõi cập nhật lịch học thường xuyên để tuân thủ qui định của Mục III.

Schedule for each session of the class will be updated regularly on servers of AIM ACADEMY, learners have the responsibility to follow the update regularly to abide the regulations from Section III.

b) AIM ACADEMY được quyền huỷ hoặc thay thế buổi học hoặc thay thế giảng viên. Trong trường hợp này, AIM ACADEMY sẽ thông báo bằng email hoặc tin nhắn điện thoại hoặc điện thoại trực tiếp đến từng học viên.

AIM ACADEMY has the rights to cancel or replace the session or the trainer. In this case, AIM ACADEMY will announce via email or text message or direct call to each learner.

3) Đăng ký học diễn ra sau ngày khai giảng/ Class registration after start date

a) Nếu sĩ số lớp học cho phép và chất lượng học viên phù hợp với lớp học, học viên đăng ký học sau ngày khai giảng sẽ được chấp nhận tham gia lớp học.

If class quota allows and quality of learner suitable for the class, learners register after the start date will be accepted to join the class.

b) Học viên phải thanh toán đầy đủ toàn bộ học phí qui định của lớp học trước khi tham gia bất cứ buổi học nào.

Learners have to pay in full the whole tuition fee as stated before taking part in any class.

c) AIM ACADEMY sẽ gửi tài liệu các buổi vắng mặt của học viên do tham gia lớp học sau ngày khai giảng, nhưng sẽ không có trách nhiệm sắp xếp cho học viên học bù các ngày vắng mặt; học viên có trách nhiệm tự nghiên cứu tài liệu.

AIM ACADEMY will send the materials of any class period that the learners are absent due to taking part right after the start date, but will not be responsible to arrange any make up class; the learners will be responsible to study the provided materials themselves.

III. Qui định về kỷ luật học tập/ Regulations on class conduct

1) Đúng giờ/ Punctuality

a) Học viên đi học đúng giờ qui định (6:30pm hoặc giờ khác do giáo vụ thông báo cho học viên tuỳ từng lớp) và điểm danh vào đầu mỗi buổi học với nhân viên trực.

Learners need to arrive on appointed time (6:30pm, or different time slot announced by academic administrator for learners according to their respective class) and check attendance at the beginning of each class session with the class monitor.

b) Để đảm bảo chất lượng lớp học, nếu đến muộn quá 30 phút hoặc nghỉ học, học viên thông báo đến giáo vụ bằng email trong vòng 24 giờ trước buổi học.

To ensure the quality of the class, if they would be late for more than 30 minutes or would be off, learners need to notify the academic administrator by email within 24 hours before the session.

c) Để đảm bảo chất lượng lớp học, AIM ACADEMY có thể từ chối học viên tham gia buổi học nếu học viên đến muộn quá 30 phút. Trong trường hợp này, học viên được xem là vắng mặt cho buổi học đó.

To ensure the quality of the class, AIM ACADEMY may refuse learners to take part in the class if they are late for more than 30 minutes. In this case, learners would be considered absent for that session.

2) Thái độ và tinh thần học tập/ Attitudes and learning spirit

a) Để mang lại chất lượng lớp học hữu ích cho tất cả các học viên, học viên cam kết đảm bảo thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác và tôn trọng với các giảng viên, học viên khác, các diễn giả khách mời, nhân viên trực và các nhân viên của AIM ACADEMY.

To bring out great quality of the class helpful for every learner, learners must ensure serious and cooperative and respectful learning attitude towards trainers, other learners, guest speakers, class monitor, and other employees of AIM ACADEMY.

b) Học viên cam kết tuân thủ các yêu cầu về quản lý tổ chức lớp học, buổi học của giảng viên và/hoặc nhân viên trực và/hoặc các nhân viên của AIM ACADEMY.

Learners must commit to abide the requirements of class organization, class sessions of instructors and/or class monitor and/or other employees of AIM ACADEMY.

c) Học viên cam kết đảm bảo giữ gìn nguyên trạng những tài sản của AIM ACADEMY được cung cấp, tiếp xúc, sử dụng trong quá trình đào tạo. Vi phạm điều này, học viên cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bên thứ ba khác có liên quan.

Learners must commit to ensure the safe-keeping of the properties of AIM ACADEMY, which are provided, interacted with and used during the training duration. Violating this term, learners commit to compensate any damage for AIM ACADEMY or any related third party.

d) Trong các chuyến đi học tập thực tế (đi thăm công ty, focus group,..), học viên phải đảm bảo tác phong, trang phục, thái độ lịch sự chuyên nghiệp, tôn trọng các đối tác, nhân viên của AIM ACADEMY, các học viên khác, và các thành viên khác tham gia chuyến đi.

During field trip (company visit, focus group, etc.), learners must ensure manners, dressing, polite and professional attitude, and respect the partners, employees of AIM ACADEMY, other learners and participants of the trip.

e) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 2 của Mục III sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí.

Learners must agree that violation of Article 2 from Section III will result in their learning process with AIM ACADEMY be terminated and AIM ACADEMY bears no responsibility toward the learner or any third party, and tuition fee will not be refunded.

IV. Qui định về tốt nghiệp/ Regulations on graduation

1)  Điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp/ Requirements to issue graduation certificate

a) Tham gia ít nhất 80% thời lượng khoá học; và

Participate at least 80% of the class session; and

b) Hoàn thành tốt bài thi cuối khoá và được giảng viên chấm đậu.

Complete the final assignment with passing remarks from trainers.

c) Trong trường hợp học viên không thoả mãn điều kiện 1.b. của Mục IV này cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp, học viên được thi lại cuối khoá 01 (một) lần, và AIM ACADEMY sẽ thu phí tổ chức thi tốt nghiệp lại cho học viên. Mức phí phải thu tuỳ theo chi phí tổ chức theo từng thời kỳ cụ thể, nhưng sẽ không quá 20% học phí của lớp học (chưa tính VAT).

In the event learners could not meet the requirement 1.b. of Section IV for the issue of graduation certificate, learners will be allowed to re-take the final assignment 01 (one) time, and AIM ACADEMY will collect the organizing fee from the learners. The fee to be collected will depend on the organizing fee of each specific period, but will not be more than 20% the tuition fee (not including VAT).

2) Cấp chứng chỉ tốt nghiệp/ Issue of graduation certificate

a) AIM ACADEMY cấp miễn phí chứng chỉ tốt nghiệp một lần cho học viên; AIM ACADEMY sẽ thu phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp nếu học viên có yêu cầu cấp lại. Phí cấp lại chứng chỉ sẽ được thông báo khi học viên có yêu cầu cấp lại.

AIM ACADEMY will not charge any fee in the first time issuance of graduation certificate; AIM ACADEMY will charge fee for graduation certificate only when learners request for re-issuance. The re-issuance fee will be announced when learners request.

b) AIM ACADEMY có quyền hoàn toàn và không tranh cãi có hay không cấp hoặc cấp lại chứng chỉ tốt nghiệp.

AIM ACADEMY has the complete and uncontested rights to re-issue or not re-issue graduation certificate.

c) Tên trên chứng chỉ tốt nghiệp là họ và tên mà học viên cung cấp cho AIM ACADEMY khi đăng ký lớp học; AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thay đổi họ tên nào khi cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

The name on the certificate is the full name learners provided AIM ACADEMY when registered for the class; AIM ACADEMY will not resolve any request to change the name when issuing the graduation certificate.

V. Qui định về tài liệu dành cho học viên/ Regulations on materials for learners

1)  Định dạng/ Format

a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cung cấp bằng định dạng pdf. AIM ACADEMY sẽ không cung cấp bản in giấy.

Materials for learners will be provided in pdf format. AIM ACADEMY will not provide the printed copy.

b) Tài liệu dành cho học viên được tải trên server của AIM ACADEMY để học viên tải về.

Materials for learners will be uploaded on server of AIM ACADEMY to be downloaded.

2)  Thời gian gửi tài liệu dành cho học viên/ Time to deliver materials for learners

a) Tài liệu dành cho học viên sẽ được cập nhật trên server của AIM ACADEMY sau buổi học hoặc lớp học để đảm bảo sự tập trung của học viên trong buổi học.

Materials for learners will be uploaded on server of AIM ACADEMY after the session or class to ensure concentration of learners during the class session.

b) Tài liệu cho học viên sẽ được lưu trữ trên server của AIM ACADEMY tối đa 07 (bảy) ngày sau buổi học hoặc lớp học (“Thời gian cung cấp tài liệu”). Học viên có trách nhiệm quản lý thời gian tải tài liệu về kịp thời; AIM ACADEMY sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào về cung cấp tài liệu sau thời gian cung cấp tài liệu.

Materials for learners will be archived on server of AIM ACADEMY at most 07 (seven) days after the session or class (“Time to deliver materials”). Learners have the responsibility to manage their time to download the materials timely; AIM ACADEMY will not resolve any situation on providing materials after the time to deliver materials.

3) Sự khác biệt của tài liệu dành cho học viên và tài liệu giảng dạy/ Differences of materials for learners and teaching materials

a) Tài liệu dành cho học viên có thể khác biệt so với tài liệu giảng trên lớp. AIM ACADEMY và giáo viên được quyền không chia sẻ những thông tin đã được phân loại trong tài liệu dành cho học viên.

Materials for learners may be different from teaching materials in class. AIM ACADEMY and the instructors have the rights not to share the classified information in the materials for learners.

4) Học viên hiểu rằng/ Learners must understand that

a) Tài liệu dành cho học viên là được AIM ACADEMY soạn thảo đặc biệt riêng, và dành riêng cho học viên của AIM ACADEMY, cho việc sử dụng riêng và bảo mật của học viên.

Materials for learners have been specially and specifically prepared by AIM ACADEMY for learners just for the private and secured use of learners.

b) Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong tài liệu dành cho học viên và các thông tin giảng viên chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng tài liệu dành cho học viên của AIM ACADEMY cho bất cứ mục đích giảng dạy hay thương mại nào.

Learners must commit to keep secret the information in the materials for learners and the information instructors share in the class. Learners must not share for any third party, modify, or use materials for learners of AIM ACADEMY for any teaching or commercial purpose.

c) Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY nếu vi phạm Điều 4.b của mục V này.

Learners commit to compensate the loss for AIM ACADEMY if breaching Article 4.b of Section V.

VI. Qui định về việc học viên yêu cầu huỷ tham gia lớp học/ Cancellation by learners

1)  Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên (“Học viên được thay thế”) có thể đề nghị cá nhân khác thay thế (“Học viên thay thế”) nhưng phải được sự chấp thuận của AIM ACADEMY (“Thay thế học viên”). AIM ACADEMY chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên khi lớp học chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 02 buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.

In case any learner fail to attend the class registered, he/she (substituted learners) is allowed to suggest a substitute learner with only AIM ACADEMY approval. AIM ACADEMY will approve the substitute case only if the class has just run no more than 2 sessions from the start date.

2) Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của học viên được thay thế.

Substitute learner will take all the benefits and duties from the substituted learners.

3) Trong trường hợp học viên được thay thế là học viên được công ty cử đi học, thì học viên thay thế phải là nhân viên của công ty cử học viên được thay thế đi học.

In the event the substituted learner is sent by the company, the substitute learner must be employee of this company.

4) AIM ACADEMY sẽ tính phí thay thế học viên là 200.000 VND với trường hợp đăng ký 2 (hai) học phần trở xuống và 400.000 VND (bao gồm VAT) với các trường hợp đăng ký 2 (hai) học phần trở lên

AIM ACADEMY charges an administration fee of VND 200,000 for enrollment less than 2 modules and VND 400,000 (VAT included) for enrollement more than 2 modules.

5) Hoàn học phí/ Refund policy

a) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước bảy (07) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 50% học phí (với điều kiện học phí đã đóng đủ);

If learners notify up to seven (07) days before the start date of the class, learner will receive a refund of 50% class fee (provided you submit 100% tuition fee).

b) Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng năm (05) ngày trước khi lớp học khai giảng, AIM ACADEMY sẽ hoàn lại 20% học phí (với điều kiện học phí đã đóng đủ);

If learners notify up to five (05) days before the start date of the class, learner will receive a refund of 20% class fee (provided you submit 100% tuition fee).

c) Với các trường hợp huỷ không tham gia lớp học khác, hay bỏ lớp học giữa chừng, hay bất cứ trường hợp nào không thuộc Điều 4.a hoặc 4.b của Mục VI hoặc Điều 1.d. của Mục II, AIM ACADEMY sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí hay bất cứ khoản ký quỹ nào.

Failure to attend the class without prior notice or for whatever reason different from Article 4.a or 4.b of Section VI or Article 1.d of Section II, AIM ACADEMY will take no action upon any refunds request.

d) Điều 4.a và Điều 4.b của Mục VI không áp dụng cho trường hợp học viên đã thực hiện quyền chuyển lớp học hoặc môn học theo Mục VII dưới đây.

Article 4.a or 4.b of Section VI is not applied for learners did the class transfer according to Section V below.

6) Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu huỷ không tham gia lớp học do AIM ACADEMY cung cấp.

Learners need to complete the cancellation declaration form provided by AIM ACADEMY.

VII. Qui định về việc học viên tạm ngưng tham gia lớp học hoặc yêu cầu chuyển lớp học/ Reservation or alteration policy

1)  AIM ACADEMY chỉ giải quyết yêu cầu chuyển lớp học khi lớp học chưa bắt đầu hoặc lớp học bắt đầu không quá 02 buổi học.

AIM ACADEMY only approves the alteration request to the class running no more than 2 sessions after start date.

2) Việc chuyển lớp học khác của cùng chuyên ngành hoặc lớp học khác của chuyên ngành khác chỉ được áp dụng:

Alteration for classes of the same major or classes of different major only applied:

a) Một (01) lần duy nhất; và

Once (time) only; and

b) Ngay ở lớp học kế tiếp hoặc lớp học với ngày học phù hợp (hai-tư-sáu hoặc ba-năm-bảy) kế tiếp, hoặc theo quyết định hoàn toàn không bàn cãi của AIM ACADEMY (“Lớp học thay thế”).

Straight to the next available class or class with suitable schedule (Mon-Wed-Fri or Tue-Thu-Sat), or at the discretion of AIM ACADEMY.

3) Học viên hiểu và đồng ý rằng AIM ACADEMY hoàn toàn không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm:

Learners understand and agree that AIM ACADEMY will not be held liable for changes in:

a) Về nội dung giảng dạy của lớp học kế tiếp so với nội dung giảng dạy của lớp học học viên đã đăng ký học;

The detailed curriculum of the next class comparing to that of the class learners has enrolled.

b) Về thời gian khai giảng hoặc về việc có hay không khai giảng lớp học kế tiếp cùng môn học hay khác môn học mà học viên có nguyện vọng chuyển đến.

The start date or whether the next class of the same major or different major which learners desire to move to is available.

4) Học viên hiểu và đồng ý rằng sau thời gian một (01) năm tính từ ngày học viên yêu cầu tạm ngưng tham gia lớp học hoặc yêu cầu chuyển lớp học, AIM ACADEMY sẽ không còn nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

Learners understand and agree that 1 (one) year since the date learners requested to reserve or alter the class, AIM ACADEMY will bear no responsibility or duty for learners’ act or any other third party.

5) Chênh lệch học phí/ Tuition fee difference

a) Trường hợp học phí của lớp học thay thế cao hơn lớp học học viên đã đăng ký học, học viên phải đóng bù thêm khoản học phí chênh lệch.

In case the fee of alternative class is higher than that of the original class, learners will pay the excess amount.

b) Trường hợp học phí của lớp học thay thế thấp hơn lớp học học viên đã đăng ký học, học viên không được nhận lại khoản học phí chênh lệch.

In case the fee of alternative class is lower than that of the original class, learners will be given no refunds of the excess amount.

6) Học viên bắt buộc phải điền vào đơn yêu cầu chuyển khoá học do AIM ACADEMY cung cấp.

Learners will need to complete the transfer request form provided by AIM ACADEMY.

7) AIM ACADEMY sẽ tính phí chuyển lớp học của cùng chuyên ngành là 200.000 VND và chuyển lớp học của chuyên ngành khác là 400.000 VND (bao gồm VAT) cho các trường hợp đăng ký 2 (hai) học phần trở xuống. Đối với các trường hợp đăng ký 02 học phần trở lên, phí chuyển lớp học của cùng chuyên ngành là 400.000đ và chuyển lớp học của chuyên ngành khác là 900.000 VND (bao gồm VAT).

An administration fee of VND 200,000 for alteration classes of same major and VND 400,000 (VAT included) for alteration classes of different major will be applied for enrolment of less than 2 (two) modules, while the fee of VND 400,000 for alteration classes of same major and VND 900,000 for alteration classes of different major will be applied for enrolment of more than 2 (two) modules.

VIII. Qui định về việc học viên vắng mặt/ Regulations on Non-attendance

1)  Nếu học viên vắng mặt quá ba (03) buổi học liên tiếp mà không thông báo đến giáo vụ bằng email theo Điều 1.b của Mục III hoặc không có lý do chính đáng, AIM ACADEMY có quyền chấm dứt việc học của học viên mà không hoàn lại học phí, và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với học viên hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

If learner is absent from the class more than three (03) consecutive session without any notification to academic administrator by email as Article 1.b of Section III or without any adequate reason, AIM ACADEMY reserve the right to remove learner with no refunds and bear no responsibility to the act of learner or any other third party.

2) Lý do chính đáng được AIM ACADEMY chấp nhận bao gồm lý do sức khoẻ (có giấy xác nhận của bác sĩ), và lý do công việc (có giấy xác nhận công tác từ công ty).

Adequate reasons accepted by AIM ACADEMY are illness (with doctor’s note) or company work with evidence in the form of company’s note.

IX. Qui định về việc học bù/ Regulations on Make-up attendance

1)  AIM ACADEMY chỉ giải quyết học bù cho các trường hợp nghỉ học khi có lý do chính đáng theo Điều 2 của mục VIII.

AIM ACADEMY will accept only for non-attendance cases with adequate reasons as Article 2 of Section VIII.

2) AIM ACADEMY sẽ tính phí sắp xếp học bù cho mỗi buổi học bù theo thông báo trên website của AIM ACADEMY.

AIM ACADEMY will charge administration fee for each make-up session as announced on AIM ACADEMY website.

X. Quy định về bảo mật thông tin/ Regulations on Information Security

1)  Trong suốt quá trình học tập của học viên tại AIM ACADEMY, AIM ACADEMY không biết, không buộc phải biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến việc giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên chia sẻ các thông tin mật của riêng giảng viên, học viên khác hoặc chính học viên.

Through the whole time learners trained at AIM ACADEMY, AIM ACADEMY is not required to know and bear any responsibility regarding to the fact that trainers, learner or other learners share the confidential information of trainers, learner or other learners.

2) Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.

Learners commit to keep secret the information marked as share only for a specific class that learner joined. Learners shall not share for any other third party, edit or use that information for any purposes.

3) Học viên cam kết bồi thường thiệt hại cho AIM ACADEMY và/hoặc bên thứ ba nếu vi phạm Điều 3 của mục X này.

Learners commit to compensate for AIM ACADEMY and/or the third party if they violated Article 3 of Section X.

XI. Quy định về bản quyền, sự vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo ý tưởng/ Regulations on copyright, violation of copyright, plagiarism

1) AIM ACADEMY sở hữu bản quyền hợp pháp đối với tất cả tài liệu học tập, giảng dạy, giấy tờ, nội dung, chương trình đào tạo, thiết kế, bố trí, v.v. và được bảo vệ trước mọi sự xâm phạm bản quyền có liên quan.

AIM ACADEMY owns the legal copyright with all materials regarding learning, training, documents, content and programs of training, design, arrangement, etc. and is protected before any relating violation.

2) Học viên cam kết tôn trọng bản quyền của AIM ACADEMY đối với những đối tượng nêu trên, không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến bản quyền đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng đối với những đối tượng nêu trên cho bất kỳ mục đích nào).

Learners commit to respect the copyright of AIM ACADEMY regarding the above-mentioned subjects, and would not have any violating activities or behaviors toward these copyrights (including but not limited to illegal use, plagiarism, copy of ideas of those subjects for any other purposes).

3) Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên không được vi phạm bản quyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi sử dụng trái phép, đạo văn, đạo ý tưởng cho mục đích nghiên cứu, làm bài tập hay bất kỳ mục đích nào khác) của bất kỳ giảng viên, học viên khác hoặc của bất kỳ ai. AIM ACADEMY không có trách nhiệm gì liên quan đến sự vi phạm bản quyền này của học viên (nếu có).

Furthermore, during the learning process, learners are not to violate the copyright (including but not limited to illegal use, plagiarism, copy of ideas for purpose of research, of doing homework or any other purposes) of any other trainer, learner or of any other person. AIM ACADEMY does not bear responsibility regarding the copyright violation of learners (if any).

4) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 2, 3 của Mục XI sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.

Learners agree that violating Article 2, 3 of Section XI will lead to the situation that their learning process at AIM ACADEMY be terminated immediately and AIM ACADEMY will bear no responsibility toward the learners or any related third party, and the tuition fee will not be reimbursed, and learners will have to compensate for any damage toward AIM ACADEMY or any related third party.

XII. Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, ma túy, chất độc hại/ Regulations on fire safety, prevention against drugs, hazardous materials

1) Học viên cam kết tuân thủ những quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại lớp học, cơ sở đào tạo của AIM ACADEMY, tuân thủ những hướng dẫn cần thiết khi có sự cố xảy ra.

Learners commit to abide the regulations on fire safety in classroom, in training facility of AIM ACADEMY, abide the necessary instructions when problem happens.

2) Học viên cam kết không mang chất cháy nổ, ma tuý, các chất hoá học độc hại vào lớp học hay đến cơ sở vật chất của AIM ACADEMY.

Learners commit not to bring the flammable materials, drugs, other hazardous chemicals into the class or training facility of AIM ACADEMY.

3) Học viên đồng ý rằng việc vi phạm Điều 1, 2 của Mục XII sẽ dẫn đến việc học viên bị chấm dứt ngay lập tức việc học tại AIM ACADEMY mà AIM ACADEMY không phải chịu trách nhiệm gì đối với học viên hay bên thứ ba nào khác, và học viên không được hoàn lại học phí, và học viên sẽ bồi thường các thiệt hại cho AIM ACADEMY hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan.

Learners agree that violating Article 1, 2 of Section XII will lead to the situation that their learning process at AIM ACADEMY be terminated immediately and AIM ACADEMY will bear no responsibility toward the learners or any related third party, and the tuition fee will not be reimbursed, and learners will have to compensate for any damage toward AIM ACADEMY or any related third party.