Liên Hệ

AIM ACADEMY – Marketing & Communications Hub for Training, Networking, and Global Exposure
Địa chỉ: 146 Bis Nguyễn Văn thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: +84 ( 8) 3911 5506
Email: contact@aimacademy.vn
Website: http://aimacademy.vn/